Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Alakoulujen palveluverkkoselvitys

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 285 

 

 

 

Valmistelija kaupunginjohtaja

 

Alakoulujen palveluverkkotyötä varten nimettiin kaupunginhallituksen 16.3.2020 päätöksellä työryhmä, jossa on ollut edustus luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä, vi­ran­hal­ti­jois­ta ja henkilöstöstä. Koska uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021, nimesi kaupunginhallitus uuden työryhmän 30.8.2021. Kaupunginhallitus antoi työryhmälle tehtäväksi selvittää alakouluverkon nykytilanteen ja arvioida sen tulevaisuuden kehittämis- ja muu­tos­tar­pei­ta. Lisäksi tehtäväksi annettiin poh­tia linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista ottaen huomioon ope­tus­suun­ni­tel­man vaatimukset ja vähenevät oppilasmäärät sekä kaupungin tiukka ta­lous­ti­lan­ne. Tarkastelu tuli tehdä vuosiksi 2020-2030.

 

Työryhmän tuli palveluverkkovalmistelussa ottaa huomioon ainakin seu­raa­vat asiat:

 

-

Kouluverkon nykyinen toimivuus ja rakenne sekä oppilaskohtaiset kustannukset eri alakouluissa,

-

Oppilasmäärien kehittyminen eri alakouluissa,

-

Oppilasryhmien koot ja niiden kehitys eri alakouluissa,

-

Koulurakennusten ja irtaimiston kunto ja tulevat investointitarpeet,

-

Opetuksen pedagogisen laadun varmistaminen ja kehittäminen,

-

Lapsivaikutusten arviointi,

-

Vaikutukset tukipalveluihin sekä oppilaskuljetuksiin,

-

Valmistelusta tiedottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen asukkaille ja palvelujen käyttäjille,

-

Yhteistyö ja mahdolliset muutostarpeet varhaiskasvatuspalveluissa ja palveluverkossa,

-

Kaupungin kokonaistalouden tilanne ja sen kehittyminen,

-

Alakouluverkon vaikutukset kaupungin elinvoimaan kokonaisuutena sekä alueellisesti.

 

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmä valmisteli laajan aineiston, joka sisälsi mm.

 

- Alakoulujen nykyisen organisaation,

- Opetuksen organisoinnin ja opetuksen tukipalvelut,

- Oppilasmäärien kehityksen,

- Tilapalvelun kustannukset, 

- Mahdollisten alakoulujen yhdistymisen talousvaikutukset,

- Hirsilän ja Karpinlahden koulujen kuntotutkimukset ja korjaustarpeet,

- Alakouluverkon vaikutukset kaupungin elinvoimaan,

- Kaupungin talouskehityksen näkymät,

- Lapsivaikutusten arviointi,

- Kyselyt alakoulujen oppilaille "millainen on hyvä koulu",

- Kyselyt koulujen henkilökunnalle.

 

Palveluverkkotyön lähtökohtia

 

Selvityksen lähtökohta on lapsen etu. Orivedellä on pätevä, osaava ja motivoinut kasvatus- ja opetushenkilöstö kyläkouluissa sekä isommissa yksiköissä. Opetuksen laatu ei ole riippuvainen koulun koosta vaan koulussa toimivan henkilökunnan ammatillisuudesta ja osaamisesta sekä koulun fyysisen oppimisympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Jokaisella lapsella on oikeus saada arvostusta, kannustusta ja hyvää kohtelua koulun koosta riippumatta.

 

Orivedellä arvostetaan opettajien ja koulun muun henkilöstön työtä, ja perusopetukseen on kohdennettu erittäin hyvät resurssit seudullisesti tarkasteltuna. Orivedellä lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen monialainen tukeminen nähdään tärkeäksi. Myös opiskeluhuollon resurssit ovat hyvät.

 

Työryhmän laatimissa tulevaisuuden linjauksissa pidetään tärkeänä lasten etua ja yhdenvertaisuutta. Jokaisella lapsella tulisi olla nykypäivän opetussuunnitelman vaatimukset täyttävä turvallinen ja terveellinen fyysinen oppimisympäristö.

 

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tähän ei vaikuta koulun koko vaan lapsia ja heidän ainutlaatuisuuttaan arvostava koulun toimintakulttuuri.

 

Palveluverkkotyöryhmän valmisteluvaiheen ehdotus 11/2020

 

Työryhmä valmisteli marraskuussa 2020 ehdotuksen, joka oli sähköisesti nähtävänä kaupungin verk­ko­si­vuil­la ja kir­jal­li­se­na Oriveden pääkirjastossa, Eräjärven sivukirjastossa ja kau­pun­gin­ta­lol­la. Kuntalaisille varattiin hallintolain 41 §:n mukainen vai­ku­tus­mah­dol­li­suus ja mielipiteiden esittäminen valmisteluvaiheen ehdotuksesta ajalle 26.11.-13.12.2020. Tämän lisäksi työryhmä pyysi aineistosta lausunnot lasten ja nuorten lau­ta­kun­nal­ta, tekniseltä lautakunnalta, vammaisneuvostolta ja nuo­ri­so­valtuustolta.

 

Työryhmä sai runsaasti palautetta: kyselyyn vastasi 107 henkilöä ja lausuntoja tuli yhteensä 14. Kyläkoulujen säilyttämisestä tehtiin myös kaksi kuntalaisaloitetta, jotka kaupunginhallitus käsittelee lähiaikoina.  Yhteenveto mielipiteistä ja lausunnoista on liitteenä. Tiedonhallintalain mukaisesti henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ei liitetä esityslistaan ja julkaista. Ne ovat kokonaisuudessaan tutustuttavissa ennen kokousta hallintosihteerin työhuoneessa ja opetuspalvelujen toimistossa.

 

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmä totesi ko­kouk­ses­saan 17.12.2020, että mielipiteiden ja lausuntojen määrä on niin suuri, et­tä nii­den vastineiden laatimiseen tarvitaan lisäaikaa ja että alustavasti suun­ni­tel­tu päätöksentekoaikataulu tammi-helmikuun 2021 aikana on liian tiuk­ka. Myös alakoulujen kiinteistöjen kuntoa tulee selvittää lisää. Kaupunginhallitus myönsi asian valmistelulle li­­ai­kaa.

 

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmän valmisteluvaiheen 11/2020 ehdotus oli seuraava:

  1. Eräjärven koulu jatkaa toimintaansa ennallaan, sillä kiinteistössä ei ole peruskorjaustarpeita. Oppimisympäristö on nykyaikainen, ja samaan kiinteistöön on rakennettu päiväkoti vuonna 2018. Eräjärven koulu sijaitsee 20 kilometrin päässä keskustaajamasta. Mikäli koulun oppilaat siirrettäisiin Rovastinkankaalle, lakisääteiset oppilaskuljetuksiin ja niiden odotuksiin säädetyt ajat ylittyisivät joidenkin oppilaiden kohdalla. Oppilasmäärän laskiessa 30 ja 40 välille, koulun opettajien lukumäärää tulee tarkastella.

 

  1. Karpinlahden koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Rovastinkankaan kouluun 1.8.2021. Kaikille lapsille ja henkilökunnalle tulee taata terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen oppimisympäristö. Karpinlahden koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Karpinlahden  koulun oppilasennuste on laskeva. Karpinlahden ja Rovastinkankaan kouluilla on etäisyyttä vain kolme kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi.

 

  1. Hirsilän koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Kultavuoren kouluun 1.8.2022. Kaikille lapsille ja henkilökunnalle tulee taata terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen oppimisympäristö. Hirsilän koulun peruskorjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Hirsilän koulun oppilasennuste on laskeva. Hirsilän ja Kultavuoren kouluilla on etäisyyttä vain kahdeksan kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi.

 

Asian valmisteluvaiheet vuoden 2021 aikana

 

Kaikki valmisteluvaiheen ehdotuksen perusteella saadut palautteet koottiin ja käytiin huolellisesti läpi. Palautteen perusteella Hirsilän kouluun päätettiin teettää laaja kuntotutkimus kevättalvella 2021, minkä vuoksi palveluverkkoselvityksen valmistuminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta.

 

Hirsilän koulun tutkimusselostus kosteus- ja sisäilmateknisestä kun­to­tut­ki­muk­ses­ta saatiin valmisteluryhmän käyttöön huhtikuun 2021 alkupuolella. Pirte työterveys teki kuntotutkimuksen pohjalta 6/2021 lausunnon Hirsilän koulun sisäilmasto-ongelman terveydellisestä mer­ki­tyk­ses­tä. Kaupungin sisäilmatyöryhmän edustajat ja työryhmä saivat 21.6.2021 selvityksen työterveyshuollon lausunnosta.  Työterveyshuollon lausunnon mukaan altistumista merkittävimmin vä­hen­­vät ja suhteellisen helposti toteutettavat korjaukset tulee tehdä vii­meis­tään vuoden 2021 loppuun mennessä ja muut kiireelliset 31.3.2022 men­nes­sä. Kesän 2021 aikana laadittiin kustannusarvio Hirsilän kouluun kiireellisistä korjauksista ja laajasta peruskorjauksesta sekä uudisrakennuksesta. Vastaavat tiedot on laadittu myös Karpinlahden osalta. Hirsilän ja Karpinlahden koulujen tutkimusselostukset ovat liitteenä. Lisäksi liitteenä on Hirsilän koulun sisäilmastoon liittyvä työterveyshuolto Pirten lausunto.

 

Uusi kaupunginhallitus nimesi val­mis­te­lu­ryh­män 30.8.2021 jatkamaan työtä. Tämän jälkeen uusi alakouluverkkotyöryhmä on kokoontunut 16.9.2021 ja 29.9.2021?.

 

Alakoulujen palveluverkkoasiasta pidettiin valtuustoseminaari 21.9.2021, jossa käytiin läpi päivitetty työryhmän materiaali ja esiteltiin Karpinlahden ja Hirsilän koulujen kuntotutkimukset ja korjaustarpeet sekä työterveyshuolto Pirten sisäilmastoselvitys Hirsilän koulusta. Seminaarin osallistujille annettiin mahdollisuus toimittaa kirjallisia kommentteja ma 27.9.2021 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi (2) kommenttia.

 

Alakoulujen palveluverkon päätöksenteon aikataulu: ?

 

-

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmän ehdotus tehtiin 29.9.2021.

-

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsuma valtuustoryhmien puheenjohtajien, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston sekä viranhaltijoiden keskustelutilaisuus pidettiin 4.10.2021.

-

Tiedote alakoulujen palveluverkkotyöryhmän ehdotuksesta julkaistiin 4.10.2021.

-

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 11.10.2021.

-

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 25.10.2021.

 

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmän kaupunginhallitukselle tekemä ehdotus 29.9.2021

 

  1. Eräjärven koulu jatkaa toimintaansa ennallaan, sillä kiinteistössä ei ole peruskorjaustarpeita. Oppimisympäristö on nykyaikainen, ja samaan kiinteistöön on rakennettu päiväkoti vuonna 2018. Eräjärven koulu sijaitsee 20 kilometrin päässä keskustaajamasta. Mikäli koulun oppilaat siirrettäisiin Rovastinkankaalle, lakisääteiset oppilaskuljetuksiin ja niiden odotuksiin säädetyt ajat ylittyisivät joidenkin oppilaiden kohdalla. Oppilasmäärän mahdollisesti laskiessa 30 ja 40 välille, koulun opettajien lukumäärää tulee tarkastella. 

 

  1. Karpinlahden koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Rovastinkankaan kouluun 1.8.2022. Koululla on tällä hetkellä käyttökiellossa muutamia tiloja. Kiinteistöön heti tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat alustavan kustannusarvion mukaan noin 200 000 euroa. Näillä korjauksilla koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu. Karpinlahden koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Karpinlahden koulun oppilasennuste on laskeva. Karpinlahden ja Rovastinkankaan kouluilla on etäisyyttä vain noin kolme kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi. Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon ja tällä ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

 

3.  Hirsilän koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Kultavuoren kouluun 1.8.2022. Kiinteistöön heti tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat kustannusarvion mukaan n. 153 000 euroa. Näillä korjauksilla koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu. Hirsilän koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Hirsilän koulun oppilasennuste on laskeva. Hirsilän ja Kultavuoren kouluilla on etäisyyttä vain kahdeksan kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi. Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon ja tällä ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö. 

 

Lasten ja nuorten lautakunta on 5.10.2021 antanut lausuntonsa alakoulujen palveluverkkotyöryhmän esityksestä ja todennut, että sillä ei ole työryhmän esitykseen huomauttamista.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy alakoulujen palveluverkkotyöryhmän ehdotuksen 29.9.2021 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että "Siirretään päätöstä kouluverkosta, ja tehdään välttämättömät remontit käynnistäen samalla aktiivinen kylien kehittämistyö sekä laajennetaan kaupunkimarkkinointia yhteistyössä kaupungin ja kaupungissa olevien muiden toimijoiden kanssa."
Ehdotusta ei kukaan kannattanut, joten se raukesi.

Merkittiin, että kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, tekninen johtaja Matti Vesava ja rakennuttajainsinööri Valtteri Paananen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 17.58-18.08, jonka jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja todettiin läsnäolijat.
  
- - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 75  

452/12.00.00.00/2021  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy alakoulujen palveluverkkotyöryhmän ehdotuksen 29.9.2021:

1.  Eräjärven koulu jatkaa toimintaansa ennallaan, sillä kiinteistössä ei ole peruskorjaustarpeita. Oppimisympäristö on nykyaikainen, ja samaan kiinteistöön on rakennettu päiväkoti vuonna 2018. Eräjärven koulu sijaitsee 20 kilometrin päässä keskustaajamasta. Mikäli koulun oppilaat siirrettäisiin Rovastinkankaalle, lakisääteiset oppilaskuljetuksiin ja niiden odotuksiin säädetyt ajat ylittyisivät joidenkin oppilaiden kohdalla. Oppilasmäärän mahdollisesti laskiessa 30 ja 40 välille, koulun opettajien lukumäärää tulee tarkastella.

2.  Karpinlahden koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Rovastinkankaan kouluun 1.8.2022. Koululla on tällä hetkellä käyttökiellossa muutamia tiloja. Kiinteistöön heti tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat alustavan kustannusarvion mukaan noin 200 000 euroa. Näillä korjauksilla koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu. Karpinlahden koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Karpinlahden koulun oppilasennuste on laskeva. Karpinlahden ja Rovastinkankaan kouluilla on etäisyyttä vain noin kolme kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi. Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon ja tällä ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

3.  Hirsilän koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Kultavuoren kouluun 1.8.2022. Kiinteistöön heti tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat kustannusarvion mukaan n. 153 000 euroa. Näillä korjauksilla koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu. Hirsilän koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Hirsilän koulun oppilasennuste on laskeva. Hirsilän ja Kultavuoren kouluilla on etäisyyttä vain kahdeksan kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi. Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon ja tällä ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

 

Käsittely Aluksi kaupungin viranhaltijat esittelivät alakoulujen palveluverkko-selvitystä, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto kävi asiasta laajan yleiskeskustelun.

 

 Keskustelun aikana kaupungnvaltuutettu Markku Kallio teki kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen:

 

 "1. Karpinlahden ja Hirsilän koulut jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissa, joissa suoritetaan terveysviranomaisten edellyttämät välttämättömät muutostyöt.
 

 2. Karpinlahden ja Hirsilän koulujen toiminta lakkautetaan, mikäli kouluissa aloittavien lukumäärä jää lukuvuoden alkaessa alle 35 oppilaan.
 

 3. Karpinlahden ja Hirsilän koulujen tiloissa tarvittavat remontointi- ja kunnossapito investoinnit ratkaistaan Oriveden kaupungin koko rakennuskannan kattavan kiinteistöstrategian yhteydessä."

 

 Kaupunginvaltuutetut Jyrki Tuomaala, Pekka Tuhkanen, Kirsi Mäkinen,  Minna Juuti ja Marjo Mäkinen-Aakula kannattivat Markku Kallion tekemää muutosesitystä.

 

 Keskustelun aikana kaupunginvaltuutettu Sini Kahilaniemi teki seuraavanlaisen toimenpidealoitteen: Koulutoiminnan siirtyessä kaupunki käynnistää Hirsilän ja Karpinlahden kyläyhdistysten kanssa murrosvaiheen neuvottelut yhteistyön lisäämisestä aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Sini Kahilaniemen tekemää toimenpidealoitetta kannattivat Marjo Mäkinen-Aakula, Touko Sikala ja Aino Mäkelä.

 

 Keskustelun aikana kaupunginvaltuutettu Maija Ylistalo teki seuraavanlaisen toimenpidealoitteen: "Ehdotan, että kaupunginhallituksen valtuustolle tekemään ehdotukseen liitetään toimenpidealoite. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus, lasten ja nuorten lautakunta, tekninen lautakunta sekä Tredu-ammattioppilaitos ja Tredukiinteistöt Oy:n selvittävät yhteistyössä pikaisesti 30.1.2022 mennessä Rovastinkankaan koulun ja Tredu-oppilaitoksen tulevat tilaratkaisut miettien mahdollisen laajentamisen aloittamista".

 Maija Ylistalon tekemää toimenpidealoitetta kannattivat Touko Sikala ja Aino Mäkelä.

 

 Puheenjohtaja päätti keskustelun ja kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 20.29-20.40.

 

 Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginvaltuutettu Markku Kallio oli tehnyt kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota oli kannattanut Jyrki Tuomaala, Pekka Tuhkanen, Kirsi Mäkinen, Minna Juuti ja Marjo Mäkinen-Aakula, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta ää­nes­tys­ta­vak­si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys ja äänestysjärjestyksestä seu­raa­vaa:

 

 "Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, ää­nes­­vät JAA; ne valtuutetut, jotka ovat Markku Kallion esityksen kan­nal­la, äänestävät EI."

 

 Äänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä, 12 EI-ääntä, yh­teen­sä 31 ääntä. Ää­nes­tys­luet­te­lo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ehdotus on tullut hyväksytyksi valtuuston päätökseksi äänin 19-12.

 

 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Maija Ylistalon ja Sini Kahilaniemen tekemät toimenpidealoitteet hyväksyä yksimielisesti.

 

 Valtuusto päätti hyväksyä Maija Ylistalon tekemän liitteenä olevan toimenpidealoitteen yksimielisesti. Sini Kahilaniemen toimenpidealoitetta ei hyväksytty, koska se olisi laajentanut valtuuston päätöstä. Sini Kahilaniemi totesi, että hänen tekemä toimenpidealoite tullaan korvaamaan valtuustoaloitteena.             

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti:

1.  Eräjärven koulu jatkaa toimintaansa ennallaan, sillä kiinteistössä ei ole peruskorjaustarpeita. Oppimisympäristö on nykyaikainen, ja samaan kiinteistöön on rakennettu päiväkoti vuonna 2018. Eräjärven koulu sijaitsee 20 kilometrin päässä keskustaajamasta. Mikäli koulun oppilaat siirrettäisiin Rovastinkankaalle, lakisääteiset oppilaskuljetuksiin ja niiden odotuksiin säädetyt ajat ylittyisivät joidenkin oppilaiden kohdalla. Oppilasmäärän mahdollisesti laskiessa 30 ja 40 välille, koulun opettajien lukumäärää tulee tarkastella.

2.  Karpinlahden koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Rovastinkankaan kouluun 1.8.2022. Koululla on tällä hetkellä käyttökiellossa muutamia tiloja. Kiinteistöön heti tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat alustavan kustannusarvion mukaan noin 200 000 euroa. Näillä korjauksilla koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu. Karpinlahden koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Karpinlahden koulun oppilasennuste on laskeva. Karpinlahden ja Rovastinkankaan kouluilla on etäisyyttä vain noin kolme kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi. Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon ja tällä ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

3.  Hirsilän koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Kultavuoren kouluun 1.8.2022. Kiinteistöön heti tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat kustannusarvion mukaan n. 153 000 euroa. Näillä korjauksilla koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu. Hirsilän koulun korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden kaupungille. Hirsilän koulun oppilasennuste on laskeva. Hirsilän ja Kultavuoren kouluilla on etäisyyttä vain kahdeksan kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu kohtuuttomaksi. Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon ja tällä ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Maija Ylistalon tekemän liitteenä olevan toimenpidealoitteen: "Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus, lasten ja nuorten lautakunta, tekninen lautakunta sekä Tredu-ammattioppilaitos ja Tredukiinteistöt Oy:n selvittävät yhteistyössä pikaisesti 30.1.2022 mennessä Rovastinkankaan koulun ja Tredu-oppilaitoksen tulevat tilaratkaisut miettien mahdollisen laajentamisen aloittamista".

 

 Merkittiin, että kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, tekninen johtaja Matti Vesava ja rakennuttajainsinööri Valtteri Paananen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa