Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 291 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

 Kuntalain 111 §:n mukaan "Viimeistään talousarvion hyväksymisen yh­tey­des­sä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin­teis­­ve­ro­pro­sent­tien sekä muiden verojen perusteista".

 

 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a §:n mukaan kunnan tu­lee ilmoittaa marraskuun 17. päivänä em. veroprosenttien suuruudet. Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

 

 Verohallinnon 20.9.2021 päivittämän ennakkotiedon mukaan kun­nal­lis­ve­rot lisääntyvät Orivedellä edellisvuodesta 1,9 % verovuonna 2020. Koko maas­sa kunnallisverot ovat vas­taa­va­na aikana samoin lisääntyneet 2,5 %. Ori­ve­den kunnallisverokertymäosuus on 30,2 milj. euroa.

 

 Oriveden kaupungin verotulojen kehitys vuosina 2019-2021 ja arvio vuo­del­le 2022 on seuraava:

  

Milj. euroa

tp 2019

tp 2020

tp 2020

etp 2021

ta 2022

Kunnallisverot

28,1

28,8

30,5

30,4

31,2

Yhteisöverot

1,9

2,0

2,1

2,8

2,0

Kiinteistöverot

3,0

3,0

2,8

3,0

3,0

Yhteensä

33,0

33,7

35,4

36,2

36,2

Tulovero-%

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

 

 

 

 

 

 

 

 Vuoden 2022 talousarvioon verotulot on huomioitu Suomen Kun­ta­lii­ton ve­ro­en­nus­te­ke­hi­kon perusteella.

 

 Kaupunginhallitus ei antanut vuodelle 2022 talousarvioraamia, koska tu­lo­pe­rus­tei­den epävarmuus on koronan vuoksi edelleen viivästyttänyt ennustelaskelmien laatimista. Lau­ta­kun­nil­le annettiin talousarvion tekniset valmisteluohjeet, joiden mu­kaan menoja ei saa lisätä, muuten kuin ohjeen mukaisiin pal­kan­ko­ro­tuk­siin. Vuo­den 2022 talousarviossa on 2,0 %:n varaus palkankorotuksiin vuo­den 2021 kesäkuuhun verrattuna. Lautakunnat käsittelevät vuoden 2021 ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen­sa viimeistään viikolla 40. Lautakuntien alustavien ta­lous­ar­vio­esi­tys­ten mukaan vuo­den 2022 talousarvio osoittaa alijäämää noin 2,5 milj. euroa. Luvut tarkentuvat valmistelun edetessä.

 

 Taloussuunnitelman vuo­si­kat­teen heikko taso asettaa paineita in­ves­toin­tien pi­­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man pieninä sekä niiden ra­hoi­ttamiselle. In­ves­toin­nit tulee rahoittaa lähinnä lai­nan­otol­la, koska tu­lo­ra­hoi­tuk­sen kaut­ta jäävää vuosikatetta ei käytännössä jää investointien ra­hoit­ta­mi­seen ja lai­no­jen ly­hen­nyk­siin.             

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto määrää Oriveden kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 77  

435/02.03.01.00/2021  

 

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto määrää Oriveden kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa