Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite: Ei ruuhkamaksua Tampereen seutukuntaan

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 80  

448/02.08.01.01/2021  

 

Kaupunginvaltuusto 31.05.2021 § 38

 

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu­heen­joh­ta­ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet val­tuus­to­aloit­teen: Ei ruuhkamaksua Tampereen seutukuntaan.

 

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 

 "Oriveden Kokoomus ei halua Tampereen seudulle tulevaisuudessa ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­mää.

 

 Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden Tampereen seudun maan­käy­tön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) viime vuonna 2020.  Sopimus perustuu sopimusseudun kaikkien kuntien ja valtion yh­tei­seen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on mm. luo­da edellytykset seudun kestävälle kasvulle, edistää vähähiilistä ja kes­­vää yhdyskuntarakennetta sekä rakentamista ja lisätä kestävää liik­ku­mis­ta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nämä ovat kannatettavia asioita ja sopimuksesta on hyötyä myös Oriveden kaupungille ja orivesiläisille asuk­kail­le.

 

 Asemanseudun kehittämiseen on mm mahdollisuus saada valtionrahaa ja jo aiemmin MAL-sopimuksen kautta on saatu rahoitusta mm. kevyen lii­ken­teen väylärakentamiseen sekä kiertoliittymiin Orivedellä.

 

 MAL-sopimuksen myötä kuitenkin myös Oriveden kaupunki on sitoutunut osal­lis­tu­maan ruuhkamaksujen mahdollistamaan säännösvalmisteluun ja sel­vi­tyk­seen osana Tampereen kaupunkiseutua. Ruuhkamaksu on yksi kei­no kestävän liikkuvuuden osalta, jolla voidaan puuttua päästöihin ja kau­pun­ki­ruuh­kiin sekä julkiseen liikenteeseen. Valmistelun yhteydessä ar­vioi­daan ruuhkamaksujen käyttöönoton vaikutuksia koko Tampereen kau­pun­ki­seu­dul­le mm. ruuhkamaksujen mahdollinen vaikutus kestävän liik­ku­mi­sen edistämiseen.

 

 Tampereen kaupunkiseudulla on kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma se­kä selvityksessä hanke seudun liityntäpysäköinnin suunnittelusta MAL-ra­hoi­tuk­sel­la MAL-sopimuksen mukaisesti. Aiemmin seudulla on hy­väk­syt­ty pysäköintiperiaatteet. Kaikilla näillä hankkeilla tavoitellaan myös jouk­ko­lii­ken­teen parantamista ja seudun liikennejärjestelmän kehittämistä kes­­väm­pään suuntaan.

 

 Ruuhkamaksulle ei ole tarvetta vaan se olisi uusi veromuoto, jolla yk­si­tyis­au­toi­lua, työmatkalaisia ja pienituloisia rangaistaan. Yksityisautoilu on alu­eel­la tulevaisuudessa vähenemässä, koska muita liikkumismuotoja ollaan ke­hit­­mäs­sä ja etätyöt lisääntyvät, joten ruuhkien vähentämisen nä­­kul­mas­ta tällaiselle ei ole tarvetta.

 

 Orivedeltä Tampereen suuntaan pendelöi työmatkailijoita arviolta 1000

 hen­ki­löä joka arkipäivä. Tampereelle on keskitetty monia seudullisia ja val­ta­kun­nal­li­sia toimintoja, kuten TAYS, ELY, verohallinto, maakunnan liit­to ja mo­nia muitakin tahoja kuten yksityisiä yrityksiä, joissa työskentelee myös ori­vesiläi­siä ihmisiä.

 

 Orivesi on laajojen etäisyyksien kaupunki, jossa kaikki eivät asu te­hok­kaan jouk­ko­lii­ken­teen varrella. Työmatkojen lisäksi tarvitaan mm. lasten päi­­hoi­toa, harrastuskuljetuksia sekä kauppa-asiointia. Nyt uudella ve­rol­la ha­lu­taan rangaista autosta riippuvaisten pendelöijien työnteon kan­nus­ti­mia, ar­jen sujuvuutta ja samalla lisätä tarpeettomasti pieni- ja kes­ki­tu­lois­ten kus­tan­nuk­sia suomessa jo sinänsä kohtuuttoman yksityisautoiluun liit­ty­vän kus­tan­nus­taa­kan lisäksi.

 

 Tampere ei ole erityisen ruuhkautunut, ratikkaliikenne käynnistyy pian ja park­ki­ti­laa on riittämiin.  Esimerkkeinä Hämpin parkki, Pellavan parkki ja Mas­sun parkki, jotka tarjoavat yli pari tuhatta parkkipaikkaa Tampereen kes­kus­tan alueella. Lisäksi Kaupin alueelle rakennetaan parkkitilaa lisää. Eri­kois­ta on myös se, että MAL-sopimuksen mukaista ruuhkamaksua sel­vi­te­tään vain Helsingin ja Tampereen alueille, ei muilla suuremmilla kau­pun­ki­seu­duil­la, joissa joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä on tarkoitus edis­tää muilla keinoilla.

 

 Valtuustoaloite:

 Oriveden Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Oriveden kau­pun­gin­hal­li­tus antaa noudattamisohjeen kaikille niille orivesiläisille tahoille, jotka käy­vät MAL-sopimuksen mukaisia neuvotteluja ruuhkamaksun perimiseksi Tam­pe­reen seudulla, että Orivesi ei tue maksun käyttöönottoa missään muo­dos­sa.

 

 31.5.2021 Oriveden Kokoomuksen valtuustoryhmä

 Jussi Viljanen

 Kaarina Jokinen

 Kai Linkopuu

 Touko Sikala

 Jussi Ketola

 Ulla Eronen

 Jere Ojanen

 Kimmo Vihusaari

 Sini Kahilaniemi

 Juha Haikka

 Sebastian Toukola"

 

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lä­he­te­tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 186

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val­tuus­to­aloit­teen johtoryhmälle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le 30.11.2021 mennessä.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 274

 Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen seudun maankäytön, asu­mi­sen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) 14.9.2020. Sopimus pe­rus­tuu seudun kaikkien kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun ke­hit­­mi­ses­tä. Sopimuksen tavoitteena on mm. luoda edellytykset seu­dun kestävälle kasvulle, edistää estävää yhdyskuntarakennetta sekä ra­ken­ta­mis­ta ja lisätä kestävää liikkumista ilmastonmuutoksen hil­lit­se­mi­sek­si.

 

 Sopimuksessa on kuvattu tavoitetila vuodelle 2030 sekä kehityspolku, jol­la tavoitteisiin pääsemiselle luodaan maankäytön, asumisen ja liikenteen an­ta­mat edellytykset. MAL-sopimukseen on sisällytetty vain kes­kei­sim­mät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion yh­teis­työ­tä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän ke­hit­­mis­tä ja suunnittelua koskevat toimenpiteet.

 

 Muina sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeinä valtion toimenpiteinä on sopimukseen kirjattu, että valtio aloittaa ruuhkamaksujen mah­dol­lis­ta­mis­ta koskevan säädösvalmistelun. Valmistelun yhteydessä arvioidaan ruuh­ka­mak­su­jen käyttöönoton vaikutuksia Tampereen kaupunkiseudulle. Pää­tök­set ruuhkamaksujen mahdollisesta käyttöönotosta tehdään erik­seen.

 

 MAL-sopimuksen myötä myös Oriveden kaupunki on sitoutunut osal­lis­tu­maan ruuhkamaksujen selvitystyöhön.

 

 Oriveden kaupungin näkemys on, että ruuhkamaksut eivät ole kaupungin ha­lua­ma keino, mutta osallistuu MAL-sopimuksen mukaisesti asian val­mis­te­luun.

 

 Oriveden yhdyskuntarakenne on osittain hajanainen ja tavoitteet tulee rat­kais­ta ensisijaisesti muilla keinoilla mm. joukkoliikennettä ja matkaketjuja ke­hit­­mäl­lä sekä kestäviä kulkumuotoja edistämällä.

 

 Tampereen kaupunkiseudulla on valmistumassa kävelyn ja pyöräilyn ke­hit­­mis­oh­jel­ma sekä käynnistymässä hanke seudun liityntäpysäköinnin suun­nit­te­lus­ta MAL-rahoituksella MAL-sopimuksen mukaisesti.

 

 Ruuhkamaksuja käsiteltiin Tampereen seudun kehyskuntien hallituksen ja val­tuus­ton puheenjohtajien ja kuntajohtajien kokouksessa Orivedellä 18.3.2021. Kuntien yhteinen kanta oli, selvitystyöhön osallistutaan, mutta ruuh­ka­mak­su­ja ei tule asettaa Tampereen seudulle.

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle edel­lä esitettyyn perustuen:

 

-

Oriveden kaupunki osallistuu MAL-sopimuksen mukaiseen sel­vi­tyk­seen koskien ruuhkamaksuja Tampereen seudulla.

 

 

-

Oriveden kaupunki suhtautuu kielteisesti mahdollisten ruuh­ka­mak­su­jen käyttöönottoon.

 

-

että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle edellä esitettyyn perustuen:

- Oriveden kaupunki osallistuu MAL-sopimuksen mukaiseen selvitykseen koskien ruuhkamaksuja Tampereen seudulla.

- Oriveden kaupunki suhtautuu kielteisesti mahdollisten ruuhkamaksujen käyttöönottoon.

- että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa