Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite kehittämisen pilotti

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 286 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja

 

Kaupunginvaltuusto 31.05.2021 § 39

 

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kuntalaiset ja yrittäjät aktiivisemmin mukaan kaupungin kehittämiseen pilottikokeilulla.

 

Aloite kuuluu seuraavasti:

 

"Oriveden kaupungin päätöksenteossa on viime vuosina pyritty osallistamaan ja kuulemaan kuntalaisia ja palveluiden käyttäjiä aiempaa paremmin. Maamme hallitusohjelmassakin on kirjaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta ja uusien menetelmien etsimisestä ja kokeilemisesta. Orivedellä käytäntö on ollut kirjavaa eri sektoreilla. Yhteistyötä ovat myös värittäneet lukuisat eri päätöksistä, etenkin kaavoitusasioista, tehdyt valitukset.

 

Kuntalaisosallisuuden edistämiseksi Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Orivedellä otetaan käyttöön vuoden mittainen pilottijakso, jonka aikana testaamme kuntalaisten mahdollisuutta kommentoida internetissä kaupungin esityslistoja kuntamme elinvoiman kannalta. Kokeiluun voidaan ottaa esimerkiksi kaupunginhallitus ja yksi lautakunta. Kokeilulla haetaan kevyempää tapaa saada kuntalaisten ja yrittäjien näkemyksiä päätöksentekijöiden tietoon elinvoimamme vahvistamiseksi. Tavoitteena on lisätä tiedolla johtamista, sillä kuntalaisilla olisi näin mahdollisuus tuoda päätöksentekoon eri näkökulmia ja myös päättäjät saavat nykyistä enemmän tietoa päätösten pohjaksi.

 

Pilotti voidaan toteuttaa edullisesti webropol-kyselynä, joka on kaupungin nettisivuilla esityslistojen yhteydessä. Jokainen kommentoija esittää kehitysehdotuksensa omalla nimellään, sillä järjestelmä edellyttää vahvaa tunnistautumista. Kommentti jätetään tietyn esityslistan tiettyyn pykälään. Kanava ei siis ole toiveiden tynnyri tai valitusväylä, vaan se aidosti antaa helpon tavan tuoda ajatuksensa päätöksenteossa kulloinkin päätettävistä asioista päättäjien tietoisuuteen. Kokouksen esittelijä pystyy tulostamaan koosteen kommenteista suoraan järjestelmästä, joten sen työstäminen kokousta varten ei ole mahdoton tehtävä. Toivon, että pilotti saadaan käyntiin uuden valtuustokauden alussa ja se osaltaan lisää kuntalaisten kiinnostusta yhteisiin asioihimme ja kaupunkimme tulevaisuuteen.

 

Orivedellä 31.5.2021

Keskustan valtuustoryhmä

Marjo Mäkinen-Aakula

Jyrki Tuomaala

Matti Koppanen

Timo Raita-aho

Heikki Salomaa

Pekka Tuhkanen"

 

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 185

 

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen elinvoimapalveluille ja johtoryhmälle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.11.2021 mennessä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

Kuntalain 22 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeudesta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Sen mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

 

-          järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja,

-          selvittämällä asukkaiden ja kunnassa asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa,

-          valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin,

-          järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun,

-          suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa,

-          tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 

Lähdekirjallisuudessa (Harjula-Prättälä) todetaan, että osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ja voimakkuus riippuvat mm. kunnan poliittisesta ja hallinnollisesta kulttuurista, valtuuston aloitteellisuudesta ja asukkaiden aktiivisuudesta. Suoran demokratian laajuus ja muodot jäävät valtuuston päätettäväksi. Lähdekirjallisuudessa mainitaan suoran demokratian keinoiksi mm. keskustelu- ja kuntalaisraadit, asianosaisten kuulemisen ennen päätöksentekoa sekä merkittävissä asioissa vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, mahdollisuus palautteen antamiseen valmistelijalle henkilökohtaisesti, palvelujen käyttäjien valinta toimielimeen (esim. koulun vanhempainneuvosto) sekä asiakaspalautteen kerääminen ja erilaiset yhteissuunnittelut.

 

Edellä olevasta voidaan päätellä, että suoran demokratian keinoja tulee käyttää ennen asian valmistelua tai jonkin toteutetun palvelun tai hankkeen palautteen keräämiseksi. Mikäli valtuustoaloitteessa esitetty pilotti otetaan käyttöön, tarkoittaa se käytännössä sitä, että kuntalaisten kommentteja kerättäisiin jo valmiiksi esityslistalle valmistelluista asioista. Tällöin kommenteilla ei ehkä enää ole aloitteessa tarkoitettua toivottua vaikuttavuutta asian valmisteluun ja päätöksentekoon.

 

Oriveden kaupungilla on käytössä sähköinen palautekanava, jonka avulla voidaan ennen asian valmistelua tai sen yhteydessä kerätä asiakohtaisesti kuntalaisten näkemyksiä valmisteltavaan asiaan. Tällöin palaute voidaan hyödyntää asiaa valmisteltaessa ja päätösehdotusta laadittaessa. Kaupungilla on myös käytössä erilaisten vaikutusten arviointilomakkeet (esim. yritys- ja lapsivaikutusten), joilla mm. elinvoimaan liittyvää vaikuttavuutta voidaan asiakohtaisesti arvioida.

Vaikka sähköisellä kyselyllä saataisiin helposti kerättyä kuntalaisten näkemyksiä ja kommentteja päätettäviin asioihin, tulee kuitenkin muistaa, että kaikki kommentit pitää käydä läpi ja tarkastaa ennen julkaisemista mm. tietosuojalain näkökulmasta. Tämä osaltaan lisää hallintotyöhön liittyvää työvoiman tarvetta.

 

Lisäksi voidaan todeta, että kunnissa on suhteellisilla vaaleilla valitut valtuutetut, jotka edustavat kuntalaisia. Mikäli päätettäviin asioihin kerätään suorat kommentit kuntalaisilta vasta asioiden päätösvaiheessa, voidaan ehkä ajatella, että menettelyllä osaltaan vähennetään valtuutettujen edustuksellista asemaa ja merkitystä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää

1. antaa valtuustoaloitteeseen selosteosan mukaisen vastineen.

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 81  

445/00.01.03.03/2021  

 

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää

1. antaa valtuustoaloitteeseen selosteosan mukaisen vastineen.

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa