Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tilan 562-416-15-0 ostaminen

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 165  

396/10.00.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Oriveden aseman seudun kehittäminen edellyttää maanhankintaa alueelta. Asematien varrella sijaitseva vanha Kesoilin kiinteistö (Kesoil, 562-416-15-0) on alueen kehittämisen kannalta mielenkiintoisessa kohdassa, sillä se soveltuu sijaintinsa puolesta esim. elintarvikekaupan yksikölle.

 

Kiinteistön pinta-ala on 3 371 m2 ja kiinteistöllä sijaitsee vanha huoltamo-rakennus. Kiinteistön maaperä on kunnostettu Soili-ohjelmassa, jonka dokumentaatio on kaupungin hallussa. Ympäristöinsinööri on tutustunut raporttiin ja kirjoittanut siitä seuraavan koosteen:

 

"Kiinteistö on kunnostettu maaperän kunnostusohjelma SOILIssa. Maa-perää on puhdistettu massanvaihdolla 30.8.-20.9.2004 välisenä aikana. Alueelta poistettiin noin 1 235 m3itd hiilivedyillä pilaantunutta maata, joka toimitettiin pilaantuneiden maiden käsittelylaitoksiin. Laitoksille toimitetut maa-ainekset sisälsivät öljyhiilivetyjä yhteensä noin 1 730 kg. Rakennus-teknisesti täyttöön soveltuvat maa-ainekset sijoitettiin takaisin kaivantoon. Alueelta poistettiin kaikki polttonesteiden jakeluun ja varastointiin liittyvät rakenteet (asfaltti- ja betonijätettä, imuputkia, sähkökaapeleita ja säiliöt).

 

Puhdistustoimien riittävyyttä seurattiin kohteessa tehdyillä kenttämittauk-silla ja maaperästä otetuista näytteistä tehdyillä laboratoriomittauksilla. Kaivantojen seinämistä ja pohjista otettiin lopetusnäytteet puhdistus-tavoitteen toteamiseksi.

 

Kiinteistön maaperää ei puhdistustoimenpiteiden aikana saatu kaikilta osin puhdistettua hyväksyttävälle pitoisuustasolle. Puhdistustulos oli hyväksyt-tävällä tasolla kiinteistön eteläosassa, bensiinisäiliöiden ympäristössä ja mittarikentällä.

 

Polttoöljysäiliöiden alueelle, viemärikaivojen ympärille ja huoltohallin kul-maukseen jäi kunnostustyön jälkeen pilaantunutta maa-ainesta. Pilaan-tunut maa-aines tulee poistaa, kun alueella tehdään maanrakennustöitä ja/tai alueen käyttötarkoitus muuttuu. Maaperään jääneen pilaantuneen maa-aineksen määräksi arvioidaan 15 m3itd."

 

Elinvoimajohtaja on kiinteistön omistajien suostumuksella tilannut kahdelta kiinteistönvälittäjältä (OP Koti ja Oriveden tili- ja kiinteistöpalvelu) arvion kiinteistön hinnasta ja alustavasti neuvotellut omistajien kanssa kauppa-hinnasta. Kaupunginjohtajan johdolla käydyissä neuvotteluissa päädyttiin tarjomaan ostajan vaatima kauppahinta 100.000 €.

 

Oriveden kaupungin hallintosäännnön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden ostamisesta ja luovuttamista, kun hinta vaihtoarvo tai korvaus on yli 15.000 euroa, mutta enintään 250.000 euroa. Kyseisessä ostotarjouksessa päätösvalta on siis kaupunginhallituksella.

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä edellä olevan ja kokouksessa annettavan selvityksen tiedoksi.

2. ostaa tilan 562-416-15-0  100.000 euron kauppahinnalla.

3. valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kauppakirjan ja siihen mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa