Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta
Pöytäkirja 08.03.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Oriveden asemanseudun kehittämistyön jatkotoimenpiteet

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta 08.03.2022 § 4  

156/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Oriveden asemanseudun kehittämisselvityksen tavoitteena on ollut laatia Oriveden asemanseudulle kehittämisvisio ja toimenpidekartoitus visioon pääsemiseksi. Työ rajautunut asemanseudun lähiympäristöön, mutta soveltuvin osin tutkittu myös asemanseudun kytköksiä laajempaan yhdyskunta- ja aluerakenteeseen. Suunnitelma ei vastaa asemakaavan tarkkuustasoa, vaan kyseessä on alueellinen tarkastelu ja linjaaminen tu­ke­maan alueen tulevaa asemakaavoitusta.

 

Työn lähtökohtina ja tavoitteina ovat olleet mm. seuraavat tekijät:

 

 • Kehittämissuunnitelmavaihtoehtojen sekä Rambollin laatiman lähijuna­selvityksen tarkentaminen asemanseudun ympäristössä
 • Asemanseudun vetovoimaisuuden ja palvelutarjonnan kehittäminen -mitä toimintoja alueelle voitaisiin kehittää?
 • Tampereen seudun MAL-sopimuksessa mainitun asemanseudun kehit­tämisen konkretisointi ja saatavien hyötyjen mahdollistaminen
 • Alueen joukkoliikenteellisen saavutettavuuden kehittäminen ja Oriveden imagon kehittäminen osana Tampereen seudun työssäkäyntialuetta.
 • Monipaikkaisuuden merkityksen trendinomainen kasvu - mitkä mahdollisuudet Oriveden asemanseudun kehittämiselle?
 • Tiivis vuoropuhelu asukkaiden ja sidosryhmien kanssa Rambollin ja kaupungin yhteistyönä.

 

Kehittämisselvityksessä on keskitytty rautatien pohjois-/länsipuolen aluei­siin.

 

Asemanseutu on Orivedellä keskeinen kehitysalue, jonka roolin merkitys solmukohtana monipuolisena asiointi- ja asuinympäristönä on tunnistettu aiempien suunnitelmien ja selvitysten laatimisen yhteydessä.

Oriveden asemanseudun kehittämissuunnitelman tavoitteena oli laatia Oriveden asemanseudulle kehittämisvisio ja toimenpidekartoitus visioon pääsemiseksi. Suunnitelma rajautuu asemanseudun lähiympäristöön, mutta myös asemanseudun kytköksiä laajempaan yhdyskunta- ja aluerakenteeseen. Suunnitelma ei vastaa asemakaavan tarkkuustasoa, vaan kyseessä on alueellinen tarkastelu ja linjaaminen tukemaan alueen tulevaa asemakaavoitusta.

 

Miksi Oriveden asemanseutua kannattaa kehittää?

 

 • Asemanseuduilla on keskeinen rooli liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisessa ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
 • Asemanseudut pystyvät tarjoamaan vähähiilistä arkea kaupunkiverkostojen solmukohdissa, mikäli maankäyttö, palvelutaso ja liikkuminen niissä on kehitetty tehokkaaksi ja toimivaksi.
 • Asemanseutujen kehittäminen on trendikästä niin maailmalla kuin isossa osassa Suomen radanvarsikaupunkeja tällä hetkellä. Asemanseutuihin liittyy valtava potentiaali maankäytön, asumisen, työpaikkojen, palveluiden, elinkeinoelämän ja liikenteenkin näkökulmasta.
 • Oriveden asemanseutu tulee säilymään markkinaehtoisena Jyväskylä-Tampere -kaukojunaliikenteen asemana, minkä lisäksi alueen roolia korostaa myös lähijunaliikenteen kehittäminen. Aseman junayhteydet ovat  turvattu markkinaehtoisuuden vuoksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Orivesi-Jyväskylä -välille on suunnitteluun varattu 18 M euroa ja perusparannukseen 19 M euroa.
 • Seudullinen joukkoliikenne tulee myös tukeutumaan enemmän nopeaan junayhteyteen Tampereelle, jolloin aseman liityntäyhteydet paranevat.

 

Kehittämisselvityksestä järjestettiin valtuuston iltakoulu 25.1.2022.

 

Liitteet:

 • Aseman ja Hiedan kulttuuriympäristöselvitys
 • Oriveden asemanseudun kehittämisselvitys

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Maankäyttö- ja kaavatoimikunta käy asiasta lähetekeskustelun ja tekee kaupunginhallitukselle esityksen Oriveden asemanseudun kehittämisselvityksen jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös Maankäyttö- ja kaavatoimikunta
1. kävi asiasta lähetekeskustelun,
2. esittää kaupunginhallitukselle, että laadittua Oriveden asemanseudun kehittämisselvitystä käytetään asemanseudun toiminnallisen ja maankäytöllisen kehittämisen pohjana,
3. esittää kaupunginhallitukselle, että elinvoimajaoston tehtäväksi annetaan asemanseudun toiminnallinen kehittämisvastuu ja maankäyttö- ja kaavatoimikunnan tehtäväksi maankäytön ja kaavoituksen kehittämisvastuu ja että mainitut toimielimet tekevät tiiviissä yhteistyössä.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa