Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksiin osallistuminen etäyhteyden välityksellä, kaupunginvaltuuston kokousten kuvanauhoittaminen

 

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 22 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja

 

176/07.02.00/2021

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 26

 

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu­heen­joh­ta­ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet val­tuus­to­aloit­teen kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksiin osal­lis­tu­mi­ses­ta etäyhteyden välityksellä sekä kaupunginvaltuuston kokousten ku­va­nau­hoit­ta­mi­ses­ta.

 

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 

 "Kulunut koronapandemiavuosi on pakottanut kunnallisten pää­tös­asioi­den osallistumis-, käsittely- ja päätösprosessit aivan uusiin, en­nal­ta-ar­vaa­mat­to­miin ja nopeaa luovaa reagointia vaatineisiin muotoihin. Se on mer­kin­nyt samalla aiemmin paljon puhutun, mutta melko vähän hyö­dyn­ne­tyn digitalisaation mahdollisuuksien pakon sanelemaa nopeaa käyt­töön­ot­toa.

 Se on myös merkinnyt toisinaan näihin prosesseihin osallistujien her­mo­ja koitellutta yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista.

 Myös kunnallisasioiden käsittelyn läpinäkyvyys kuntalaisten suuntaan on kuluneen vuoden aikana ollut koetuksella, kun tavanomainen mah­dol­li­suus valtuuston kokousten seuraamiseen valtuustosalissa ei ole ol­lut mahdollista, ja tilanne on pakottanut ottamaan käyttöön kokousten ns. striimaamisen.

 

 Nyt näyttää siltä, että tuttua ja turvallista elämäämme noin vuoden ajan koe­tel­lut korona ollaan saamassa ainakin toistaiseksi hallintaan tämän val­tuus­to­kau­den päättyessä. Meidän tulisi kuitenkin nyt hyödyntää saa­tu­ja kokemuksia varmistamalla ja parantamalla mahdollisuuksien mu­kaan loppukesällä alkavan uuden valtuustokauden työs­ken­te­ly­olo­suh­teet myös jatkossa.

 

 Keskustan valtuustoryhmä ehdottaakin, että kaupungin hallinnollisia sää­dök­siä päivitettäisiin, teknisiä valmiuksia vahvistettaisiin ja toi­min­ta­pro­ses­se­ja hiottaisiin siten, että ns. normaaliaikoihin palaamisenkin jäl­keen kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksiin voisi edel­leen tilapäisesti osallistua etäyhteyksien avulla. Esitämme samalla, et­tä kaupunkivaltuuston kokousten seuraamisen osallistumisrajoitusten pois­tu­mi­sen jälkeenkin kaupunginvaltuuston kokoukset aina ku­va­nau­hoi­tet­tai­siin suorana tietoverkossa seurattavaksi. Tämä viimeksi mai­nit­tu toimenpide lisäisi mielestämme kuntatyöskentelyn kiinnostavuutta kun­ta­lais­ten näkökulmasta ja samalla ryhdistäisi valtuuston jäsenten työs­ken­te­lyä ja aktiivisuutta.

 

 Edellä kuvatut toimenpiteet siirtäisivät kunnallisten asioiden kä­sit­te­ly­pro­ses­sit ja tiedottamisen nykyaikaan ja samalla toimisivat ennakoivana va­rau­tu­mi­se­na mahdollisiin uusiin, ei niin epätodennäköisiin poik­keus­oloi­hin.

 

 Orivedellä 26.4.2021

 

 Keskustan valtuustoryhmä

 

 Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja  Marjo-Mäkinen Aakula

 Matti Koppanen   Timo Raita-aho

 Heikki Salomaa   Pekka Tuhkanen"

 

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 17.05.2021 § 142

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val­tuus­to­aloit­teen johtoryhmälle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toi­mi­te­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le 31.10.2021 mennessä.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Oriveden kaupungin voimassa oleva hallintosääntö mahdollistaa valtuustoaloitteen tarkoittamat sähköiset kokoukset. Hallintosääntöön tehtiin muutokset koronapandemian alettua noin kaksi vuotta sitten. Kaupungin eri toimielimet ovatkin käyttäneet tämän kahden vuoden aikana erilaisia kokoontumismahdollisuuksia, läsnä-, hybridi- tai kokonaan sähköisiä kokouksia puheenjohtajan harkinnan mukaan.

 

Saadun kokemuksen mukaan parhaiten näistä kokousmuodoista toimivat läsnä- tai kokonaan sähköiset kokoukset. Haastavin kokoustapa on ollut hybridi-malli, jossa osa päättäjistä on paikalla ja osa tietoverkossa. Sähköisissä kokouksissa on ollut jonkin verran tietotekniikan tuomia haasteita kuva- ja ääniyhteyksissä niin toimielinten jäsenten kuin kaupunginkin päässä. Sähköisten kokousten järjestäminen on hallinnossa aiheuttanut kokouksiin merkittävän lisähenkilöstötarpeen, varsinkin jos valtuuston kokous on lähetetty suorana tietoverkkoon.

 

Oriveden kaupunginvaltuuston kokoukset on lähetetty tietoverkkoon joko Oriveden Sanomien tai oman henkilöstön kuvaamina. Tämä on vaatinut merkittävän määrän erillistä kuvaus- ja äänentoistokalustoa sekä riittävän toimivat verkkoyhteydet. Kaupungintalon valtuustosalissa ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta ilman erillisiä liikuteltavia laitteita kuvata kokouksia. Mikäli kaikki valtuuston jäsenet toimivat valtuustosalissa, niin liikuteltava kalusto ei sinne mahdu, vaan tilassa tulisi olla kiinteät kamerat ja äänentoisto.

 

Koronapandemian edelleen jatkuessa on parhaillaan selvitettävänä valtuustosalin teknisten laitteiden laajentamista siten, että sieltä voitaisiin myös lähettää videokuvaa tietoverkkoon. Kustannuksista ei voida vielä tässä vaihessa esittää arvioita. Kun selvitys valmistuu, käsitellään asia erikseen ja tuodaan tarvittaessa käsittelyyn määrärahakysymyksenä. Lisäksi koronan vuoksi on edelleen voimassa mm. kokoontumisrajoituksia ja etätyösuosituksia, jotka vaikuttavat myös kokousjärjestelyihin. Kokousten menettelytavat pitääkin edelleen miettiä aina kokouskohtaisesti ja keskustella puheenjohtajan kanssa. Tätä käytäntöä on tarkoitus jatkaa ainakin 30.6.2022 asti.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. antaa valtuustoaloitteeseen selosteosan mukaisen vastineen ja

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 10  

32/00.01.03.03/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy valtuustoaloitteeseen saadun selosteosan mukaisen vastineen.

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Kaupunginvaltuusto toivoi, että esittelytekstin viimeisen kappaleen keskellä olevasta lauseesta poistetaan sana: tarvittaessa. Korjattuna lause kuuluu:

 Kun selvitys valmistuu, käsitellään asia erikseen ja tuodaan tarvittaessa käsittelyyn määrärahakysymyksenä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että kun selvitys valmistuu, asian käsittely ja päätös tuodaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa