Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 14  

    

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 32  

92/00.05.00/2022  

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja

 

Sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Samalla hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluviin tehtäviin liittyvät kuntien sopimukset ja vastuut.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

 

Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Voimaanpanolain 26 §:n 3 momentin mukaan kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

 

Pirkanmaan hyvinvointialue on antanut 30.11.2021 kunnille ohjeen lakisääteisen selvityksen tekemiseen. Ohjeessa on kerrottu mitä tietoja tulee ilmoittaa, miten tietoja kerätään sekä annettu asiakirjapohjia selvityksen minimitietovaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi hyvinvointialue on antanut erillisiä ohjeita mm. sopimusten siirrosta. Hyvinvointialue on ohjeistanut, että sopimusaineisto tulee olla kerättynä ja tallennettuna hyvinvointialueen sopimusjärjestelmään 31.1.2022 mennessä. Asiakaskohtaisista sopimuksista tullaan keräämään tiedot myöhemmin erikseen eikä niitä siirretä hyvinvointialueen sopimusjärjestelmään. Hyvinvointialue on ilmoittanut, että hyvinvointialueen valtuustolle tehtävä selvitys perustuu sopimusaineistoon, joka on toimitettu 31.1.2022 mennessä.

 

Oriveden kaupungissa hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä on valmistelu työryhmällä, johon ovat kuuluneet talous- ja hallintojohtaja, hyvinvointijohtaja, tekninen johtaja ja palvelupäällikkö. Lisäksi työryhmä on kutsunut tarvittaessa mukaan asiantuntijoita mm. tilapalveluista.

 

Työryhmän jäsenet ja asiantuntijat ovat vastanneet siitä, että toimitiloja, siirtyvää omaisuutta, sopimuksia ja vastuita sekä henkilöstöä koskevat tiedot on kerätty ja eritelty hyvinvointialueelle annettavan selvityksen liitteeksi.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirrettävät sopimukset on tallennettu hyvinvointialueen sopimusjärjestelmään 31.1.2022 mennessä ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialue laatii sopimusanalyysin, jonka perusteella hyvinvointialueen valtuusto tekee päätöksen sopimusten vastaanottamisesta. Tämän jälkeen hyvinvointialue käy kuntien kanssa neuvottelut mm. siitä, mitkä sopimukset siirtyvät ja mitä eivät sekä jakautuvista sopimuksista. Lisäksi hyvinvointialue laatii ja lähettää sopimuskumppanin muutosta koskevat ilmoitukset.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueelta on tullut myös useita erillisiä tietopyyntöjä koskien hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua. Projektien vastuuhenkilöt ovat keränneet ja toimittaneet hyvinvointialueelle pyydettyjä tietoja. Lisäksi hyvinvointialueelle on luovutettu liiketoimintasiirtoon liittyviä henkilöstö- ja palvelussuhdetietoja tietopyynnön mukaisesti.

 

Toimivalta

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, edustaa kuntaa työnantajana sekä valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

 

Liitteet

Koontisivu

Siirtyvät sopimukset jaoteltuna

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden tiedot

Omaksi hankitut ajoneuvot

Leasingilla hankitut ajoneuvot

Leasingvastuut

Varastot

Lahjoitukset

Toimitilojen tiedot

Keskeneräiset sote-pelatoimitilojen tiedot

Osakkeet ja muut ilmoitettavat tiedot

 

Oheismateriaali

Ohje kunnille lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle 30.11.2021

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. antaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista liitteiden mukaisesti.

2. antaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta liitteenä olevan koontisivun mukaisesti.

3. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittaessa selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen sekä

4. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointialueelle annetun selvityksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Sami Kymäläinen, Anne Kahelin ja Touko Sikala sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heidi Jakara ja I varapuheenjohtaja Marjo Mäkinen-Aakula poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointialueelle annetun selvityksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa