Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

 

Vanhusneuvosto 25.11.2021 § 29 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa laaja-alaista hyvinvointia edistävää, ennaltaehkäisevää, voimavaroja lisäävää ja sairastunutta tukevaa toimintaa.

-          tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen

-          tuloksena parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuntia velvoittaa terveydenhuoltolaki ja kuntalaki.

 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 § "Lain tarkoituksena on

1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä

5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä."

 

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

 

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointisuunnitelma.

 

Oriveden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025 on valmisteilla. Suunnitelma pohjautuu Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan sekä kaupunkistrategiaan.

 

Pirkanmaan alueellisessa suunnitelmassa on annettu kunnille 4 yhteistä päätavoitetta tuleville vuosille. Nämä ovat:

  1. elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
  2. osallisuus ja vaikuttaminen
  3. turvallinen ympäristö
  4. vaikuttavat palvelut

 

Hyvinvointijohtaja esittelee kokouksessa suunnitelman tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä.

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

 

Päätösehdotus Vanhusneuvosto käy keskustelua hyvinvointisuunnitelman luonnoksen tavoitteista ja toimenpiteistä ikäihmisten näkökulmasta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 31 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty ja työstetty monialaisesti useiden ammattilaisten, neuvostojen ja valtuutettujen asiantuntijuutta hyödyntäen. Hyvinvointisuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet hyvinvointiryhmän lisäksi kaupungin johtoryhmä, lasten ja perheiden perhekeskusverkosto, nuorten perhekeskusverkosto, ravitsemustyöryhmä, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto sekä kaupunginvaltuutetut erillisessä työpajassa 2.12.2021.

 

Hyvinvointisuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa on kuvattu mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) indikaattoreiden tunnusluvuilla kuntalaisten elinoloja, terveyttä, ja hyvinvointia sekä verrattu eri indikaattoreita koko maan, Tampereen seutukunnan ja samankokoisten kuntien keskiarvoon. Kappeleiden lopussa on koottu keskeisempiä havaintoja sekä suosituksia siitä, mihin tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Toisessa osassa on kirjattu tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia vuosien 2022-2025 aikana. Samaan taulukkoon on kirjattu myös eri kokonaisuuksien vastuutahot ja se, kuinka tavoitteiden toteutumista tullaan arvioimaan.

 

Suunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain hyvinvointitilinpäätöksen yhteydessä.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 ja

2. antaa sen tiedoksi ja toimeenpantavaksi palvelukeskuksille.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 8  

549/00.01.06/2021  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 ja

2. antaa sen tiedoksi ja toimeenpantavaksi palvelukeskuksille.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa