Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite asukashankinnan aktivoimiseksi ja markkinoinnin kehittämiseksi Orivedellä

 

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 18 

 

 

 

Valmistelija <lisää fraasi tai kirjoita käsin>

 

175/07.02.00/2021

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 25

 

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu­heen­joh­ta­ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet val­tuus­to­aloit­teen asukashankinnan aktivoimiseksi ja markkinoinnin kehittämiseksi Ori­ve­del­lä.

 

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 

 "Oriveden kaupunkimarkkinoinnin villasukkahanke päättyy tämän vuoden lop­pu­puo­lel­la. Hanke on lisännyt Oriveden näkyvyyttä mediassa. Koronan myö­tä maaseutu on alkanut kiinnostaa suomalaisia. Luken tutkija Olli Leh­to­nen toteaa korona-ajan viittaavan siihen, että tulevaisuudessa ihmisten asu­mis­ta määrittävät nykyistä enemmän pehmeät vetovoimatekijät, jotka liit­ty­vät asuinympäristön viihtyisyyteen tai luonnon tuottamaan hy­vin­voin­tiin. Digitalisaatio ja työn murros lisäävät paikasta riippumattoman työn mää­rää, koska teknologian kehitys lisää tarvetta osaavalle ja koulutetulle työ­voi­mal­le, jonka työtehtävät ovat entistä vapaampia paik­ka­si­don­nai­suu­des­ta. Kaupungistumisen myötä tapahtunut maaseudun talojen tyh­je­ne­mi­nen ja hintojen lasku on nyt saavuttanut pisteen, jossa kiinnostus niihin on jäl­leen herännyt. Kaikilla ei ole varaa tai halua lähteä rakentamaan uutta oma­ko­ti­ta­loa taajamiin kaavoitetuille tonteille.

 

 Tällä hetkellä liikkeellä on paljon nuoria perheitä, jotka etsivät taloa maalta. Toi­vee­na on myös piharakennus, jossa voi pitää harrastuseläimiä. Asuk­kaat haluavat lapsensa kyläkouluun ja datayhteyksien on oltava kunnossa. Mo­ni vanhempi pariskunta etsii mökkiä, jonka voi muuttaa vakinaiseen asu­mi­seen.  Luonnon läheisyys, asumisen turvallisuus ja terveys ovat näil­le ihmisille tärkeitä. Kaupungin vuosittaiseksi tavoitteeksi on asetettu kym­me­nen loma-asunnon muuttaminen vakituiseen asumiseen.

 

 Asikkala Päijät-Hämeessä on tunnettu mökkipitäjä. Voimme Orivedellä ot­taa oppia sieltä. Kunta on sisäistänyt etätyön ja digiloikan mahdollisuudet asu­kas­han­kin­taan sekä markkinoinnin ja kuntaimagon merkityksen. Ori­ve­den onkin oltava rohkea ja vuoden 2022 talousarviossa on varattava riit­­vät määrärahat markkinointiin. Myös uusia asukasmarkkinointiin liittyviä ul­ko­puo­li­sen rahoituksen hankkeita (esim. Kantri ry) on saatava käyntiin.

 

 Keskustan valtuustoryhmä esittää asukashankintaprojektia, joka keskittyy ky­lis­sä sijaitsevien talojen sekä uusien kylätonttien saamiseen mark­ki­noil­le. Asumiskokeilujen mahdollistamisen ja maallemuuton tukihenkilöiden neu­von­nan kautta yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa on mahdollista saa­da ihmisiä kiinnostumaan Orivedestä ja sen kylistä. Mallia voimme ot­taa vaikkapa Lapinjärveltä, joka on toteuttaa vastaavaa hanketta. Uudet asuk­kaat ja kesäasukkaat tuovat elinvoimaa myös paikkakuntamme yri­tyk­sil­le.

 

 Orivedellä 26.4.2021

 

 Keskustan valtuustoryhmä

 

 

 Marjo Mäkinen-Aakula  Jyrki Tuomaala

 

 

 Matti Koppanen  Timo Raita-aho

 

 

 Heikki Salomaa  Pekka Tuhkanen"

 

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 17.05.2021 § 140

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val­tuus­to­aloit­teen elinvoimapalveluille ja johtoryhmälle valmisteltavaksi siten, että val­mis­te­lu toi­mi­te­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le 31.10.2021 mennessä.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Valmistelu elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Asukashankinnan aktivointi ja siihen liittyvän markkinoinnin kehittäminen on tärkeässä roolissa Oriveden elinvoiman kehittämisessä. Muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi on strateginen tavoitteemme ja kaupungin keskustan lisäksi haluamme uusia asukkaita ja elinvoimaa myös kylille.

 

Elinvoimajohtaja järjesti tammikuulle 2022 kolme kylien kumppanuuspöytää, joiden pääaihe oli kyläkaavat ja kylätonttien myynnin aktivointi ja markkinoinnin käynnistäminen osana Asta-messuihin liittyvää markkinointikampanjaa. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi kumppanuuspöydät siirrettiin ensin Teamsiin ja lopulta ne jouduttiin perumaan kokonaan. Myös Asta-messut siirrettiin koronatilanteen vuoksi messuorganisaation toimesta vuodella eteenpäin.

 

Kumppanuuspöytien uudeksi ajankohdaksi on suunniteltu maalis-huhtikuuta. Toiveena on voida kokoontua koronaturvallisesti samaan tilaan, mutta myös Teams-tilaisuus on vaihtoehto.

 

Kylien elinvoimaisuuden kannalta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Oriveden rantaosayleiskaavan lainmukaisuudesta on erittäin merkittävä. Kaava kattaa tuhansia rantarakennuspaikkoja ja sen piiriin kuuluu lähes tuhat kilometriä rantaviivaa. Vahvistuessaan kaava luo uusia houkuttelevia rantarakennuspaikkoja ja mahdollistaa nykyistä selkeämmillä säännöillä vapaa-ajan asunnon muuttamisen vakituiseksi asuinpaikaksi.

 

Rantaosayleiskaava ranta- ja kylätontteineen on Orivedelle ja sen kylille hieno mahdollisuus, joka pitää hyödyntää. Kumppanuuspöytien tarkoituksena on käynnistää kyläyhdistysten ja kyläläisten kanssa laaja-alainen keskustelu siitä, miten pääosin yksityisessä omistuksessa olevia tontteja ja tyhjillään olevia taloja saadaan myyntiin sekä tarkastella tarvetta realisoida kaupungin kylissä omistamia rakennuspaikkoja. Tarkoitus on keskustella myös kyläyhdistysten ja kaupungin roolista ja mahdollisuuksista kylien vetovoiman kehittämisessä sekä mahdollisten projektien tai hankkeiden käynnistämisessä. Kaupungin näkökulmasta yhteistyö kyläyhdistysten ja seurojen kanssa on kehittämisen kulmakivi, sillä kylien vetovoima syntyy ja kasvaa kylillä. 

 

Oriveden nettisivuilla esitellään Oriveden kylät. Kyläsivuja on tarkoitus päivittää kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, että kylillä myynnissä olevat tontit ja valmiit asunnot löytyisivät nykyistä helpommin. Kaupunki ohjaa etsijät omilta sivuiltaan linkkien kautta asunto- ja kiinteistökaupan internet-palveluihin.

 

Kaupunki on tarjonnut kylille mahdollisuutta lisätä ns. kyläkirje kaupungin uusille asukkaille postittamaan tervetulokirjeeseen. Kyläkirjeellä pyritään saavuttamaan jo kylille muuttaneet henkilöt ja tarjoamaan heille vankka paketti tietoutta oman kylän asioista ja jopa ihmisistä, joilta voi kylän asioita kysellä. Tällä tavoitamme tietenkin vain jo kylälle muuttaneet, mutta toivottavasti se herättää lämpöisiä tunteita ja saa uudet asukkaat tuntemaan itsensä tervetulleiksi. 

 

Kaupungin vuoden 2022 markkinointibudjetissa ei ole varauduttu erityisiin toimenpiteisiin kylien elinvoiman kehittämiseksi. Viehättävien kyliemme ja kylätonttien markkinointi tulee kuitenkin olemaan yksi osa tonttimarkkinointikampanjaamme, johon tänä vuonna panostamme voimakkaasti.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. antaa valtuustoaloitteeseen selosteosan mukaisen vastineen ja

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että elinvoimajohtaja Tuija Aro ja tiedottaja Jenni Koponen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 9  

31/07.02.00.02/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy valtuustoaloitteeseen saadun selosteosan mukaisen vastineen.

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että tiedottaja Jenni Koponen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa