Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 4


 

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kaupintie 4 -hankkeelle/Artun Palveluasunnot Oy

 

92/02.05.06/2021

 

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 91

 

    Oriveden kaupunki on pyytänyt Sote-palvelutuotantokiinteistöjen      omistuksen uudelleenjärjestelyistä tarjoutumisia tammikuussa 2019.

 

Tarjouspyyntö ei koskenut palvelutuotantoa, joka jatkuu yhteistoiminta-alueen Tampere-Orivesi toimintana.

 

Tarjoutumisia pyydettiin:

   

1.  Tähtinimikodin (+ Annankodin) tilojen korvaamisesta

2   Särkänkodin ostamisesta ja

3.  Optiona esitystä seniorivuokratalon rakentamisesta Kaupintie 4:ään.

 

Tarjoutumisten perusteella neuvotteluja käytiin Attendo Oy:n, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n, Pihlajalinnan, Esperi Care:n, Arttu Asunnot Oy:n ja
Attendo tarjosi hoivatiloja kiinteistöstä Keskustie 40 (entinen Ho­tel­li-Ori­ve­si), jotka eivät kuitenkaan vastanneet kaupungin palvelutarpeisiin. Lisäksi At­ten­do esitti alustavana ehdotuksena, että Kaupintie 4:n tontille olisi mah­dol­lis­ta rakentaa palveluasumis- / senioritalo. Neuvotteluprosessin ai­ka­na Attendo kuitenkin ilmoitti, että se päättänyt vuokrasopimuksensa Kes­kus­tie 40 kiinteistöön ja että yhtiö ei voi tarjota tiloja vuokralle. At­ten­don osalta  neuvotteluprosessi raukesi tähän.

 

Arttu Asunnot Oy/Artun Palveluasunnot Oy ilmoitti halukkuutensa ra­ken­taa kiinteistöt ARA-rahoituksella ja mahdollisesti ostaa myös Särkänkodin kiin­teis­tön.

 

Hoivatilat tarjosi Orvokkikujalle Tähtiniemikodin korvaavaa hanketta. Hanke oli tilojen osalta soveltuva, mutta kustannustaso nousisi niin korkeaksi, että asukkaiden vuokrat eivät kattaisi kaikkia rahoitus- ja ylläpitokuluja, jolloin kaupunki joutuisi rahoittamaan osan kustannuksista. Kaupintien seniorikohteesta Hoivatilat ei tehnyt tarjousta.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus 8.6.2020 päätti selvittää rakennushank- keiden ARA-rahoitus mahdollisuudet Arttuasunnot Oy:n kanssa. Arttu Asunnot Oy/Artun Palveluasunnot Oy ilmoitti halukkuutensa rakentaa kiinteistöt ARA-rahoituksella ja mahdollisesti ostaa myös Särkänkodin kiinteistön.

 

Lisäksi erikseen tarjousta pyydettiin terveyskeskuksen ostamisesta, johon ei saatu yhtään tarjoutumista.

 

 Jatkoneuvotteluissa on Arttuasunnot Oy:n/Artun Palveluasunnot Oy:n kans­sa neuvoteltu kahdesta erillisestä ikä­ih­mis­ten asu­mis­hank­keesta Or­vok­ki­ku­ja 3 ja 6 tonteille sekä Kaupintie 4:n tontille, joilla korvataan Täh­ti­nie­mi­ko­din paikat. Kau­pin­tie 4:n tont­ti on varattu hanketta varten 31.12.2021 as­ti.

 

 Kaupintien hankkeen tarkoituksena on rakentaa tontille kerrostalo, jossa tar­jot­tai­siin ns. välimuotoisia asumispalveluja ikääntyneille/erityisryhmille. Vä­li­muo­toi­sel­la asumispalvelulla tarkoitetaan asumis- ja palvelumuotoa ko­ti­hoi­don ja te­hos­te­tun palveluasumisen välissä. Hanke vastaa kun­nal­li­siin pal­ve­lu­ra­ken­teen muutostavoitteisiin, joita ovat mm. senioriasumisen li­sää­mi­nen, te­hos­te­tun asumisen peittävyyden pienentäminen sekä kotiin vie­­vien pal­ve­lu­jen vahvistaminen ja monipuolistaminen. Palvelutuotanto uu­teen koh­tee­seen järjestettäisiin joko yhteistoiminta-alueen omana tuo­tan­to­na tai yk­si­tyi­se­nä palvelutuotantona (esim. palveluseteli).

 

 Ns. välimuotoisen asumisen hanketta on käsitelty Tampere-Orivesi yh­teis­toi­min­ta-alu­een neu­vot­te­lu­ryh­mäs­sä ja Tampereen viranhaltijoiden kans­sa.

 

 Arttuasunnot Oy/Artun Palveluasunnot Oy on ilmoittanut, että yh­tiö on val­mis ra­ken­nut­ta­maan Oriveden kaupungille pitkäaikaisella vuok­ra­so­pi­muk­sel­la Kaupintie 4:n luonnosten mukaisen rakennuksen, joka so­vel­tuu ns. vä­li­muo­toi­seen asu­mi­seen. Rakennus suunnitellaan asukkaille, jot­ka ovat sään­nöl­li­sen ko­ti­hoi­don piirissä, mutta eivät enää pärjää, tai tun­ne oloaan tur­val­li­sek­si, ny­kyi­ses­sä asunnossaan. Hanke toteutetaan ARA:n kor­ko­tu­ki­lai­nan ja eri­tyis­ryh­mä avustuksen avulla, joten hanke edel­lyt­tää myön­teis­tä ra­hoi­tus­pää­tös­tä ARA:sta.

 

 Hanketta on käsitelty kaupunginhallituksessa 16.3.2020 ja 8.6.2020 sekä van­hus­neu­vos­tos­sa useampia kertoja. Kaupunginhallitus on päättänyt, et­tä kau­pun­ki rakennuttaa Kaupintie 4:n tontilla välimuotoiseen asumiseen so­vel­tu­van kerrostalon ja rakennuttajana toimii Artun Palveluasunnot Oy. Li­säk­si kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, että hankkeen toteuttamisen edel­ly­tyk­se­nä on ARA:n ra­hoi­tuk­sen saaminen.

 

 Oriveden kaupungin ja Artun Palveluasunnot Oy:n neuvottelujen mu­kai­ses­ti Artun Pal­ve­lu­asun­not Oy on hakenut hankkeelle Asumisen rahoitus- ja ke­hit­­mis­kes­kuk­sen (ARA) rahoitusta. ARA on 16.2.2021 tehnyt eh­dol­li­sen va­rauk­sen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämisestä ja vuok­ra-asun­to­jen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymisestä. Pää­tök­sen mu­kaan Kaupintie 4:n hankkeelle on varattu 1 171 750 euroa avus­tus­ta ja 3 515 259 euroa korkotukilainaa. Korkotukilainan vakuudeksi edel­ly­te­tään Ori­ve­den kaupungin omavelkaista takausta. ARA:n eh­dol­li­nen va­raus­pää­s on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

 ARA:n, valtiokonttorin ja Kuntaliiton 15.11.2019 kunnille antaman ohjeen mu­kaan ARA voi edellyttää hankkeen toteutumisen ehtona, että kor­ko­tu­ki­lai­nal­le tulee saada kunnan omavelkainen takaus. Asian taustalla on se, et­tä valtioneuvoston vahvistama käyttösuunnitelma edellyttää, etteivät val­tion riskit kasva kasvukeskusten ulkopuolella, jolloin ennen ARA:n tuen myön­­mis­tä valtion tulee selvittää, että tuettaville asunnoille on ko. alu­eel­la pitkäaikainen tarve. Tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon alueen väes­­ra­ken­ne ja ennusteet tulevasta väestökehityksestä.

 

 ARA arvioi hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ottaen huomioon mm. alu­een asun­to­mark­ki­nan ja vuokratason, ko. asukasryhmälle tar­koi­tet­tu­jen vuok­ra-asun­to­jen tarpeen ja pitkäaikaisen kysynnän, toteuttajan ta­lou­del­li­sen ase­man ja kyvyn ylläpitää ja omistaa ARA-asuntoja sekä hank­keen kus­tan­nuk­set ja vuokratason.

 

 Ohjauskirjeen mukaan kunnat voivat myöntää takauksia ARA-asun­to­tuo­tan­toa varten kuntakonserniin kuuluville ja muille yhteisöille. ARA:n myön­­mät korkotuet ja avustukset ovat EU-oikeuden mukaisia SGEI-tukia  (tu­ki yleis­tä taloudellista etua koskevien palveluiden tuottamiseen) ja ne täyt­­vät komission päätöksessä asetetut edellytykset. Tällöin kunta voi kun­ta­lain 129 §:n mukaan myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se liit­tyy yh­tei­söl­le tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen eli yleistä ta­lou­del­lis­ta etua koskevan palvelun toteuttamiseen. Kunta voi siis myöntää ta­kauk­sen, jos se myönnetään SGEI-tukena.

 

 

Tukea ollaan myöntämässä ns. SGEI-tukena eli kyseessä on kuntalain 131 §:ssä tarkoitettu palveluvelvoite. Lain esitöiden mukaan kunta voi asettaa palveluvelvoitteen sosiaalisessa asuntotuotannossa, ja korvaus tämän velvoitteen toteuttamisesta voidaan antaa muun muassa takauksen muodossa.

 

 Arttuasunnot Oy:n konsernitilinpäätös ja Artun Palveluasunnot Oy:n tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 on toimitettu kaupungille ja niiden perusteella hankitaan puolueeton arvio yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta.

 

 Kuntalain 131.1 §:n mukaan ennen palveluvelvoitteen antamista kunnan on selvitettävä, toimivatko mark­ki­nat riittävästi. Tämä selvitys on tehty, koska kaupunki on neuvotellut edellä esitetyn mu­kai­ses­ti hankkeesta useiden toimijoiden kanssa ja todennut, ettei hanketta voida toteuttaa puhtaasti kau­pal­li­sel­ta pohjalta.

 

 Palveluntuottaja on valittu kuntalain 131.3 §:n mukaan avoimessa ja syrjimättömässä menettelyssä.

 

 Tontti tullaan vuokraamaan tai myymään markkinahintaan, joten siihen ei sisälly valtion SGEI-tukea.

 

 Kiinteistön vuokraamisesta tehdään erillinen vuokrasopimus.

 

 Palvelutuotannosta vastaa Tam­pe­re-Ori­ve­si yhteistoiminta-alue, jossa isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki.

 

 Kaupintie 4:n hankkeeseen Oriveden kaupungin tulee myöntää oma­vel­kai­nen takaus 3.515.259 euron korkotukilainalle. Kaupungin kon­ser­ni­oh­jet­ta so­vel­taen myönnettävälle takaukselle vaaditaan 1,3-kertainen vas­ta­va­kuus. Artun Palveluasunnot Oy ottaa rakennushankkeelle 41 vuoden kor­ko­tu­ki­lai­nan Säästöpankki Sinetistä 12 kk:n euribor-korkoon sidottuna (+mar­gi­naa­li).

 

 Kaupintie 4:n sekä Orvokkikuja 3 ja 6:n hankkeista on järjestetty kau­pun­gin­val­tuus­ton il­ta­kou­lu 31.3.2021. Tilaisuudessa Artun Palveluasunnot Oy:n toimitusjohtaja Tino Nur­mi ja arkkitehti Juri Pelkonen ovat esitelleet ra­ken­nus­han­ket­ta ja ra­ken­nut­ta­jaa.

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päät­ä

 

1.

myöntää omavelkaisen takauksen Kaupintie 4:n rakennushankkeelle Sääs­­pank­ki Sinetistä otettavalle 41 vuoden 3.515.259 euron kor­ko­tu­ki­lai­nal­le,

 

2.

periä takaukselle 0,5 prosentin p.a. takausprovision kulloinkin 31.12. mak­sa­mat­to­mal­le pääomalle,

 

3.

edellyttää, että Kaupintie 4:n hankkeen omavelkaiselle takaukselle tu­lee antaa 1,3-kertainen vastavakuus en­si­si­jai­se­na kiin­teis­­kiin­ni­tyk­se­nä ennen vel­ka­kir­jan allekirjoittamista.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jussi Viljanen ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Jussi Ketola poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys: Sääs­­pank­ki Sinetin isännistö) ko­kouk­ses­ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak­si.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala ja tekninen johtaja Antti Jor­tik­ka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 18

 

 Liitteenä kokoukseen osallistuville on ARA:n ehdollinen varauspäätös.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupuginvaltuusto merkitsi tiedoksi BDO Oy:n tilintarkastajan raportin takauksen kohteena olevan yhtiön ta­lou­del­li­ses­ta tilanteesta. Raportin mukaan Artun Palveluasunnot Oy ja Art­tu­asun­not Oy eivät ole EU:n valtiontukisääntelyn mukaisia vaikeuksissa ole­via yrityksiä.

 

 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jussi Viljanen ja valtuutettu Jussi Ke­to­la poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys: Säästöpankki Sinetin isän­nis­tö) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jussi Ketolan va­ra­­se­nek­si kokoukseen tämän asian ajaksi kutsuttiin vaaliliiton I va­ra­­sen Se­bas­tian Tou­ko­la ja Jussi Viljasen varajäseneksi vaaliliiton II varajäsen Henry Ing­ra­eus.

 

 Puheenjohtajana tämän asian aikana toimi valtuuston I varapuheenjohtaja Mar­jo Mäkinen-Aakula.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, tekninen johtaja Antti Jor­tik­ka ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen olivat asiantuntijoina pai­kal­la asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 137 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Kaupintie 4:n tilasta on 9.12.2021 allekirjoitettu kauppakirja, jossa ostajana on Artun Palveluasunnot Oy ja myyjänä Oriveden kaupunki. Tilalle on suunniteltu rakennettavaksi välimuotoiseen asumiseen tarkoitettu kerrostalo. Rakentamiskustannusten merkittävän nousun vuoksi rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt, vaan Artun Palveluasunnot Oy on hakenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) uutta päätöstä korkotuesta ja avustuksesta.

 

ARA on päätöksellään 25.5.2022 hyväksynyt Kaupintie 4:n kohteen tarkennetut rakennussuunnitelmat ja kustannukset. Korkotuettaviksi kustannuksiksi on hyväksytty enintään 6 955 334 euroa ja sama määrä avustettaviksi kustannuksiksi. Hankkeen kokonaishinta-arvo on noin 8,55 milj. euroa. Päätöksessään ARA on ilmoittanut, että se tulee myöntämään kohteelle erityisryhmien investointiavustusta 2 782 134 euroa.

 

Kuitenkin rakennuskustannusten kasvaessa tulee Oriveden kaupungin myöntämää omavelkaista takausta myös korottaa. Takauksen kohteena olevan korkotukilainan määrä tulee olemaan 4 173 200 euroa, kun se aiemman päätöksen mukaan oli 3 515 259 euroa. Takauksen määrää tulee siis kasvattaa 657 941 eurolla.

 

Lisäyksenä todetaan, että Säästöpankki Sinetti rahoittaa hankkeen yhteisvastuullisesti Someron Säästöpankin kanssa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää

1. korottaa päätöksensä 12.4.2021 § 91 mukaisen omavelkaisen takauksen määrän 4.173.200 euroon Kaupintie 4:n rakennushankkeelle Säästöpankki Sinetistä ja Someron Säästöpankista yhteisvastuullisesti otettavalle 41 vuoden korkotukilainalle,

2. periä takaukselle 0,5 prosentin vuotuisen takausprovision kulloinkin 31.12. maksamattomalle lainapääomalle,

3. edellyttää, että Kaupintie 4:n hankkeen omavelkaiselle takaukselle tulee antaa 1,3-kertainen vastavakuus ensisijaisena kiinteistökiinnityksenä ennen velkakirjan allekirjoittamista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui esteellisenä (yhteisöjääviys: Sääs­­pank­ki Sinetin isännistö) ko­kouk­ses­ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak­si.
 

 Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppe.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 31 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää

1. korottaa päätöksensä 12.4.2021 § 91 mukaisen omavelkaisen takauksen määrän 4.173.200 euroon Kaupintie 4:n rakennushankkeelle Säästöpankki Sinetistä ja Someron Säästöpankista yhteisvastuullisesti otettavalle 41 vuoden korkotukilainalle,

2. periä takaukselle 0,5 prosentin vuotuisen takausprovision kulloinkin 31.12. maksamattomalle lainapääomalle,

3. edellyttää, että Kaupintie 4:n hankkeen omavelkaiselle takaukselle tulee antaa 1,3-kertainen vastavakuus ensisijaisena kiinteistökiinnityksenä ennen velkakirjan allekirjoittamista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 24 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Valtiokonttori on lainojen takauspäätösten tekemisen jälkeen ilmoittanut, että valtuuston takauspäätöstä tulee tarkentaa siten, että takaaja vastaa lainoista pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tarkentaa päätöstään 20.6.2022 § 31 siten, että Oriveden kaupunki takaajana vastaa Säästöpankki Sinetin ja Someron Säästöpankin Kaupintie 4:n rakennushankkeen lainoista pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppe.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023 § 4  

319/02.05.03.00/2022  

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää tarkentaa päätöstään 20.6.2022 § 31 siten, että Oriveden kaupunki takaajana vastaa Säästöpankki Sinetin ja Someron Säästöpankin Kaupintie 4:n rakennushankkeen lainoista pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -