Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 5


 

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Orvokkikujan hankkeelle/Artun Palveluasunnot Oy

 

93/02.05.06/2021

 

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 92

 

 Oriveden kaupunki on pyytänyt Sote-palvelutuotantokiinteistöjen omis­tuk­sen uudelleenjärjestelyistä tarjoutumisia tammikuussa 2019. Tar­jous­pyyn­tö ei koskenut palvelutuotantoa, joka jatkuu yhteistoiminta-alueen Tam­pe­re-Ori­ve­si toimintana.

 

 Tarjoutumisia pyydettiin:

 

1.

Tähtinimikodin (+ Annankodin) tilojen korvaamisesta,

2.

Särkänkodin ostamisesta ja

3.

optiona esitystä seniorivuokratalon rakentamisesta Kaupintie 4:ään.

 

 Tarjoutumisten perusteella neuvotteluja käytiin Attendo Oy:n, Mehiläinen Hoi­va­pal­ve­lut Oy:n, Pihlajalinnan, Esperi Care:n, Arttu Asunnot Oy:n ja Suo­men Hoivatilojen kanssa.  Mehiläinen, Esperi Care ja Pihlajalinna ei­vät jättäneet tarjousta, koska palvelutuotanto ei ollut siirtymässä.

 

  Attendo tarjosi hoivatiloja kiinteistöstä Keskustie 40 (entinen Ho­tel­li-Ori­ve­si), jotka eivät kuitenkaan vastanneet kaupungin palvelutarpeisiin. Lisäksi At­ten­do esitti alustavana ehdotuksena, että Kaupintie 4:n tontille olisi mah­dol­lis­ta rakentaa palveluasumis- / senioritalo. Neuvotteluprosessin ai­ka­na Attendo kuitenkin ilmoitti, että se päättänyt vuokrasopimuksensa Kes­kus­tien 40 kiinteistöön ja että yhtiö ei voi tarjota hoivatiloja vuokralle. At­ten­don osalta neuvotteluprosessi raukesi tähän.

 

 Arttu Asunnot Oy/Artun Palveluasunnot Oy ilmoitti halukkuutensa ra­ken­taa kiinteistöt ARA-rahoituksella ja mahdollisesti ostaa myös Särkänkodin kiin­teis­tön.

 

 Hoivatilat tarjosi Orvokkikujalle Tähtiniemikodin korvaavaa hanketta. Han­ke oli tilojen osalta soveltuva, mutta kustannustaso nousisi niin korkeaksi, et­tä asukkaiden vuokrat eivät kattaisi kaikkia rahoitus- ja ylläpitokuluja, jol­loin kaupunki joutuisi rahoittamaan osan kustannuksista. Kaupintien se­nio­ri­koh­tees­ta Hoivatilat ei tehnyt tarjousta.

 

 Tämän jälkeen kaupunginhallitus 8.6.2020 päätti selvittää ra­ken­nus­hank­kei­den ARA-rahoitus mahdollisuudet Arttuasunnot Oy:n kanssa. Arttu Asun­not Oy/Artun Palveluasunnot Oy ilmoitti halukkuutensa rakentaa kiin­teis­töt ARA-rahoituksella ja mahdollisesti ostaa myös Särkänkodin kiin­teis­tön.

 

 Lisäksi erikseen tarjousta pyydettiin terveyskeskuksen ostamisesta, johon ei saatu yhtään tarjoutumista.

 

 Jatkoneuvotteluissa on Arttuasunnot Oy:n/Artun Palveluasunnot Oy:n kans­sa neuvoteltu kahdesta erillisestä ikäihmisten asumishankkeesta Or­vok­ki­ku­ja 3 ja 6 tonteille sekä Kaupuntie 4:n tontille, joilla korvataan Täh­ti­nie­mi­ko­din paikat. Orvokkikuja 3 ja 6 tontit on varattu hanketta varten 31.12.2021 asti.

 

 Orvokkikujan hankkeen tarkoituksena on rakentaa tontille 45-paikkainen te­hos­te­tun palveluasumisen yksikkö. Yksikössä huomioidaan muun­nel­ta­vuus niin, että 15 asuntoa voidaan tarvittaessa jatkossa ottaa käyttöön ke­vyem­­nä palveluasumisena (ns. välimuotoisena asumisena). Palvelut jär­jes­te­tään yhteistoiminta-alueen omana tuotantona. Hanketta on kä­si­tel­ty Tam­pe­re-Ori­ve­si yhteistoiminta-alueen neuvotteluryhmässä ja Tam­pe­reen vi­ran­hal­ti­joi­den kanssa.

 

 Artun Palveluasunnot Oy on ilmoittanut, että yhtiö on valmis ra­ken­nut­ta­maan Oriveden kaupungille pitkäaikaisella vuok­ra­so­pi­muk­sel­la Or­vok­ki­ku­jal­le luonnosten mukaisen rakennuksen, joka so­vel­tuu tehostettuun pal­ve­lu­asu­mi­seen. Orvokkikujan asumisyksikkö ja Kau­pin­tien senioritalo muo­dos­ta­vat kokonaisuuden, jotka yhdessä kor­vaa­vat Tähtiniemikodin hoi­va­pai­kat. Orvokkikujan asumisyksikön suun­nit­te­lun läh­­koh­ta­na on tilojen muun­nel­ta­vuus ja joustavuus, jotka mah­dol­lis­ta­vat ti­lo­jen tar­peen­mu­kai­sen käytön rakennuksen koko elinkaaren ajan. Val­mis­tu­mis­het­kel­lä Or­vok­ki­ku­jal­le muuttaa Tähtiniemikodin van­hain­ko­din ja te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen asukkaat, mutta ym­­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoivan tar­peen mah­dol­li­ses­ti vähentyessä osa asunnoista (15 kpl) voidaan ilman eril­li­siä muu­tos­töi­tä ottaa käyttöön kevyempänä pal­ve­lu­asu­mi­se­na (ns. vä­li­muo­toi­se­na asu­mi­se­na) tai normaali vuok­ra-asun­toi­na. Hanke to­teu­te­taan ARA:n kor­ko­tu­ki­lai­nan ja erityisryhmä avustuksen avul­la, joten hanke edel­lyt­tää myön­teis­tä rahoituspäätöstä ARA:sta.

 

 Hanketta on käsitelty kaupunginhallituksessa 8.6.2020. Kaupunginhallitus on päättänyt, että hankkeelle haetaan ARA:n rahoitusta ja mikäli sitä ei saa­da, tehostetun palveluasumisen yksikön rakentamisesta neuvotellaan edel­leen yksityisen rakennuttajan kanssa.

 

 Oriveden kaupungin ja Artun Palveluasunnot Oy:n neuvottelujen mu­kai­ses­ti Artun Pal­ve­lu­asun­not Oy on hakenut hankkeelle Asumisen rahoitus- ja ke­hit­­mis­kes­kuk­sen (ARA) rahoitusta. ARA on 16.2.2021 tehnyt eh­dol­li­sen va­rauk­sen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämisestä ja vuok­ra-asun­to­jen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymisestä. Pää­tök­sen mu­kaan Orvokkikuja 3:n hankkeelle on varattu avustusta 2.653.980 euroa ja 4.822.020 euroa korkotukilainaa. Korkotukilainan va­kuu­dek­si edel­ly­te­tään Oriveden kaupungin omavelkaista takausta. ARA:n eh­dol­li­nen va­raus­pää­tös on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

 ARA:n, valtiokonttorin ja Kuntaliiton 15.11.2019 kunnille antaman ohjeen mu­kaan ARA voi edellyttää hankkeen toteutumisen ehtona, että kor­ko­tu­ki­lai­nal­le tulee saada kunnan omavelkainen takaus. Asian taustalla on se, et­tä valtioneuvoston vahvistama käyttösuunnitelma edellyttää, etteivät val­tion riskit kasva kasvukeskusten ulkopuolella, jolloin ennen ARA:n tuen myön­­mis­tä valtion tulee selvittää, että tuettaville asunnoille on ko. alu­eel­la pitkäaikainen tarve. Tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon alueen väes­­ra­ken­ne ja ennusteet tulevasta väestökehityksestä.

 

 ARA arvioi hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ottaen huomioon mm. alu­een asuntomarkkinan ja vuokratason, ko. asukasryhmälle tar­koi­tet­tu­jen vuok­ra-asun­to­jen tarpeen ja pitkäaikaisen kysynnän, toteuttajan ta­lou­del­li­sen aseman ja kyvyn ylläpitää ja omistaa ARA-asuntoja sekä hank­keen kus­tan­nuk­set ja vuokratason.

 

 Ohjauskirjeen mukaan kunnat voivat myöntää takauksia ARA-asun­to­tuo­tan­toa varten kuntakonserniin kuuluville ja muille yhteisöille. ARA:n myön­­mät korkotuet ja avustukset ovat EU-oikeuden mukaisia SGEI-tukia  (tu­ki yleis­tä taloudellista etua koskevien palveluiden tuottamiseen) ja ne täyt­­vät komission päätöksessä asetetut edellytykset. Tällöin kunta voi kun­ta­lain 129 §:n mukaan myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se liit­tyy yh­tei­söl­le tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen eli yleistä ta­lou­del­lis­ta etua koskevan palvelun toteuttamiseen. Kunta voi siis myöntää ta­kauk­sen, jos se myönnetään SGEI-tukena.

 

 Tukea ollaan myöntämässä ns. SGEI-tukena eli kyseessä on kuntalain 131 §:ssä tarkoitettu palveluvelvoite. Lain esitöiden mukaan kunta voi aset­taa palveluvelvoitteen sosiaalisessa asuntotuotannossa, ja korvaus tä­män velvoitteen toteuttamisesta voidaan antaa muun muassa ta­kauk­sen muodossa.

 

 Arttuasunnot Oy:n konsernitilinpäätös ja Artun Palveluasunnot Oy:n ti­lin­pää­tök­set vuosilta 2018 ja 2019 on toimitettu kaupungille ja niiden pe­rus­teel­la hankitaan puolueeton arvio yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta.

 

 Kuntalain 131.1 §:n mukaan ennen palveluvelvoitteen antamista kunnan on selvitettävä, toimivatko markkinat riittävästi. Tämä selvitys on tehty, kos­ka kaupunki on neuvotellut edellä esitetyn mukaisesti hankkeesta usei­den toimijoiden kanssa ja todennut, ettei hanketta voida toteuttaa puh­taas­ti kaupalliselta pohjalta.

 

 Palveluntuottaja on valittu kuntalain 131.3 §:n mukaan avoimessa ja syr­ji­mät­­mäs­sä menettelyssä.

 

 Tontti tullaan vuokraamaan tai myymään markkinahintaan, joten siihen ei si­säl­ly valtion SGEI-tukea.

 

 Kiinteistön vuokraamisesta tehdään erillinen vuokrasopimus. Pal­ve­lu­tuo­tan­nos­ta vastaa Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alue, jossa isäntäkuntana toi­mii Tampereen kaupunki.

 

 Orvokkikuja 3 ja 6:n hankkeeseen Oriveden kaupungin tulee myöntää oma­vel­kai­nen takaus 4.822.020 euron korkotukilainalle. Kaupungin kon­ser­ni­oh­jet­ta soveltaen myönnettävälle takaukselle vaaditaan 1,3-kertainen vas­ta­va­kuus kyseiseen kiinteistöön. Artun Palveluasunnot Oy ottaa ra­ken­nus­hank­keel­le 41 vuoden korkotukilainan Säästöpankki Sinetistä 12 kk:n eu­ri­bor-kor­koon sidottuna (+marginaali).

 

 Orvokkikuja 3 ja 6:n sekä Kaupintie 4:n hankkeista on järjestetty kau­pun­gin­val­tuus­ton iltakoulu 31.3.2021. Tilaisuudessa Artun Palveluasunnot Oy:n toimitusjohtaja Tino Nurmi ja arkkitehti Juri Pelkonen ovat esitelleet ra­ken­nus­han­ket­ta ja ra­ken­nut­ta­jaa.

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päät­tää

 

1.

myöntää omavelkaisen takauksen Orvokkikuja 3 ja 6:n ra­ken­nus­hank­keel­le Säästöpankki Sinetistä otettavalle 41 vuoden 4.822.020 eu­ron korkotukilainalle,

 

2.

periä takaukselle 0,5 prosentin p.a. takausprovision kulloinkin 31.12. mak­sa­mat­to­mal­le pääomalle,

 

3.

edellyttää, että Orvokkikuja 3 ja 6:n hankkeen omavelkaiselle ta­kauk­sel­le tu­lee antaa 1,3-kertainen vastavakuus ensisijaisena kiin­teis­­kiin­ni­tyk­se­nä ennen vel­ka­kir­jan allekirjoittamista.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jussi Viljanen ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Jussi Ketola poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys: Sääs­­pank­ki Sinetin isännistö) ko­kouk­ses­ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak­si.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala ja tekninen johtaja Antti Jor­tik­ka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn ai­ka­na.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 19

 

 Liitteenä kokoukseen osallistuville on ARA:n ehdollinen varauspäätös.

 

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupuginvaltuusto merkitsi tiedoksi BDO Oy:n tilintarkastajan raportin takauksen kohteena olevan yhtiön ta­lou­del­li­ses­ta tilanteesta. Raportin mukaan Artun Palveluasunnot Oy ja Art­tu­asun­not Oy eivät ole EU:n valtiontukisääntelyn mukaisia vaikeuksissa ole­via yrityksiä.

 

 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Jussi Viljanen ja valtuutettu Jussi Ke­to­la poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys: Säästöpankki Sinetin isän­nis­tö) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jussi Ketolan va­ra­­se­nek­si kokoukseen tämän asian ajaksi kutsuttiin vaaliliiton I va­ra­­sen Se­bas­tian Tou­ko­la ja Jussi Viljasen varajäseneksi vaaliliiton II varajäsen Hen­ry Ing­ra­eus.

 

 Puheenjohtajana tämän asian aikana toimi valtuuston I varapuheenjohtaja Mar­jo Mäkinen-Aakula.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, tekninen johtaja Antti Jor­tik­ka ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen olivat asiantuntijoina pai­kal­la asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 25 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Valtiokonttori on lainojen takauspäätösten tekemisen jälkeen ilmoittanut, että valtuuston takauspäätöstä tulee tarkentaa siten, että takaaja vastaa lainoista pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tarkentaa päätöstään 26.4.2021 § 19 siten, että Oriveden kaupunki takaajana vastaa Säästöpankki Sinetin Orvokkikujan rakennushankkeen lainoista pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppe.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023 § 5  

35/02.05.03.00/2023  

  

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää tarkentaa päätöstään 26.4.2021 § 19 siten, että Oriveden kaupunki takaajana vastaa Säästöpankki Sinetin Orvokkikujan rakennushankkeen lainoista pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -