Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 6 

Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta 07.12.2022 § 17 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat kaupungin strategisen suunnittelun välineitä, jotka saavat tavoitteensa keskeisiltä osin kaupunkistrategiasta. Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen. Maankäyttöä suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla kaavoilla. Kaavojen mukaisia maankäyttöratkaisuja toteutetaan käyttämällä maapoliittisia toteuttavia keinoja. Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista.

 

Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään seuraavat periaatteet ja linjaukset:

 

- maapolitiikan tavoitteet

- maanhankinta

- kaavoitus

- maankäyttösopimukset

- kehittämiskorvaus

- maa-alueiden ja tonttien luovutus

- asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen.

 

Kaupunginvaltuusto on 24.6.2019 § 44 hyväksynyt Oriveden kaupungin maapoliittisen ohjelman.

 

Maapoliittinen ohjelma on tarpeen tarkistaa ja päivittää.

Liitteenä kokoukseen osallistuville luonnos tarkistetuksi ja päivitetyksi maapoliittiseksi ohjelmaksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Maankäyttö- ja kaavatoimikunta aloittaa maapoliittisen ohjelman tarkistuksen ja päivityksen ja käy lähetekeskustelua ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16.47.

 

 Merkittiin, että paikkatietoasiantuntija Harri Lehen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta 23.01.2023 § 5 

 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Luonnokseen tarkistetuksi ja päivitetyksi maapoliittiseksi ohjelmaksi on maankäyttö- ja kaavatoimikunnan edellisen kokouksen lähetekeskustelun perusteella tehty vielä korjauksia ja tarkennuksia.

 

Liitteenä kokoukseen osallistuville tarkistettu ja päivitetty maapoliittinen ohjelma.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Maankäyttö- ja kaavatoimikunta hyväksyy osaltaan Oriveden kaupungin tarkistetun ja päivitetyn maapoliittisen ohjelman (liitteenä kokoukseen osallistuville) ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 33 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Oriveden kaupungin tarkistetun ja päivitetyn maapoliittisen ohjelman liitteen mukaisesti.

 

Käsittely Keskustelun aikana maapoliittisen ohjelmaan tehtiin seuraavat muutosesitykset, muutokset merkitty liitteeseen sinisellä):

  

(Sami Kymäläinen) Muutosesitys dia 10 Maapolitiikan tavoitteet 2023-2030  1/2

 

Erilaisten asumismuotojen sijoittumismahdollisuuksien varmistaminen mahdollistaminen kaupungin alueella.

 

 (Ilkka Hjerppe) Muutosesitys dia 11: Maapolitiikan tavoitteet 2023-2030 2/2

 

Toimivan, turvallisen, teknistaloudellisen ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavan yhdyskuntarakenteen mahdollistaminen sisältäen myös uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet

 

Kevyen liikenteen ja, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden lisäämisen huomioiminen kaupunginsisäisessä liikenteessä sekä liityntäpysäköinnin kehittäminen.

 

(Touko Sikala) Muutosesitys dia 19 Maapolitiikan toteutus 1/4

Oriveden kaupunki hankkii pääsääntöisesti ns. ensimmäistä  asemakaavaa varten raakamaata omistukseensa  asemakaavoitusta varten. Tavoitteena on noin vähintään 5 vuoden raakamaa reservi.

 

Lisäksi diaan 19 Maapolitiikan toteutus 1/4 tehtiin tekninen korjaus.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyt muutokset liitteenä olevaan maapoliittiseen ohjelmaan ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Oriveden kaupungin tarkistetun ja päivitetyn maapoliittisen ohjelman liitteen mukaisesti.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heidi Jakara saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.17 ja kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Sini Kahilaniemi kello 15.20.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023 § 6  

584/10.00.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Oriveden kaupungin tarkistetun ja päivitetyn maapoliittisen ohjelman liitteen mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -