Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 8 

Valtuustoaloite Oriveden koirille puisto ja uintipaikat

 

290/10.03.01/2020

 

Kaupunginvaltuusto 30.11.2020 § 76

 

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu­heen­joh­ta­ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet val­tuus­to­aloit­teen Oriveden koirapuistosta ja koirien uintipaikoista.

 

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 

 "Oriveden koirille puisto ja uintipaikat

 

 Suomessa rekisteröitiin 45 111 koiraa vuonna 2019 ja vuonna 2018 koiria re­kis­te­röi­tiin 45 704. 

 (https://yle.fi/uutiset/3-11171831)

 

 Vastaavasti vuonna 2019 syntyi 45 613 lasta ja vuonna 2018 lapsia syntyi 47 577. (https://www.stat.fi/til/synt/2019/synt_2019_2020-04-24_tie_001_fi.html)

 

 27.5.2020 Yle uutisoi Koronan jopa tuplanneen lemmikkien myynnin

 (https://yle.fi/uutiset/3-11369127)

 

 Tilastot osoittavat koirien määrän perheissä olevan kasvussa ja koira tulisi huo­mioi­da luontevana osana yhteiskuntaa varaamalla vain koirien käyt­töön kuuluvia alueita kuten koirapuisto ja koirien uintipaikka.

 

 Oriveden valtuusto käsitteli 10.2.2020 vuoden 2019 jätettyjä kun­ta­lais­aloit­tei­ta, joissa koirapuistoa koskeviin aloitteisin oli vastattu vuoden 2012 alue­kar­toi­tuk­sen perusteella.

 

 Tekninen lautakunta 12.12.2019 vastaus koirapuistoaloitteisiin.

 (http://orivesi.oncloudos.com/kokous/20203348-11-1.PDF)

 

 "Tekninen lautakunta on vuonna 2012 käsitellyt aloitetta koirapuistosta ja tuol­loin ei ole löytynyt koirapuistolle sopivaa sijoituspaikkaa."

 

 "Tekninen lautakunta päätti koirapuistoaloitteiden johdosta seuraavaa:

 

 1. Oriveden keskustan alueella ei ole nykyisillä puistoalueilla koi­ra­puis­tok­si soveltuvaa aluetta,
 

 2. totesi, että koiraharrastajia varten toimii paikkakunnalla Oriveden Seu­dun Koirakerho ry, jolla on monipuolista toimintaa koirien kanssa,
 

 3. mikäli asemakaava-alueelle halutaan koirapuisto, tulisi sen sijainti rat­kais­ta asemakaavoituksella, ja kaupungin talousarviossa osoittaa mää­­ra­ha koirapuiston toteuttamiseksi"

 

 Valtuustoaloite esittää, että vuonna 2021 Oriveden kaupunki aloittaa yh­teis­työs­sä kuntalaisten kanssa selvityksen kaupunkiin rakennettavan koi­ra­puis­ton sijainnista.  Yhteistyötä voisi tehdä samoin kuin esimerkiksi Pumpt­rack-ra­dan sijainnin suhteen, avoin kysely kuntalaisille. Teknisen

 lautakunnan esityksen perusteella puisto vaatii kaavoituksen, joten kaa­voi­tus tulisi aloittaa vuoden 2021 aikana ja määrärahavaraus koirapuiston to­teut­ta­mi­sel­le viimeistään vuoden 2022 talousarvioon. Koirapuiston li­säk­si vuodelle 2021 kartoitus koirien uittopaikoista, jotka laitetaan kau­pun­gin ko­ti­si­vuil­le nähtäville.

 

 Orivedellä 30.11.2020

 

 Eliisa Suhonen (SDP)

 Ilkka Hjerppe

 Marjo Mäkinen-Aakula (KESK)"

 

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lä­he­te­tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 291

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää val­tuus­to­aloit­teen tekniselle lautakunnalle ja kaavoituspäällikölle valmisteltavaksi si­ten, että val­mis­te­lu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.4.2021 men­nes­sä.

  

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sini Kahilaniemi saapui takaisin kokoukseen kello 18.10.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 25.03.2021 § 31

 

 Kunnat ovat rakentaneet koirille omia uimapaikkoja, sillä yleisillä ui­ma­pai­koil­la ei koirien uiminen ole sallittua.

 

 Koirien uimapaikat ovat yleisiä alueita, joissa koirat joudutaan pitämään kyt­ket­tyi­nä myös niiden uidessa, ellei aluetta ole aidattu.

 Koirien uimapaikat tulisi olla hiekkapohjaisia, koska mutapohjaisessa ran­nas­sa koiran turkki likaantuu ja muta kulkeutuu helposti koirien mukana uin­nin jälkeen kotiin.

 

 Koirien uimapaikan lähellä tulee olla autojen pysäköintialue koirien saat­ta­jia varten. Alueella tulee olla säännöllisesti tyhjennettävät roska-astiat sekä koi­rien kakoille ja muille roskille.

 

 Orivedellä kaupungin omilla ranta-alueilla on kaksi mahdollisesti koirien ui­ma­pai­koik­si soveltuvaa paikkaa. Toinen on Kirkkolahden Tähtiniemen puo­lei­sel­la rannalla ja toinen on Hiedassa.

 

 Kirkkolahden Tähtiniemen puoleisella rannalla on asemakaavassa osoi­tet­tu ohjeellinen uimapaikka, mikä soveltuisi pienimittakaavaiseen koirien ui­mi­seen. Tämä paikka nojautuisi autojen pysäköinnissä Kirkkolahden ma­ton­pe­su­pai­kan ja Kirkkolahden uimarannan pysäköintialueisiin.

 

 Hiedasta kaupunki on ostamassa valtiolta maata, jossa olisi nykyistä Hie­dan uimarantaa parempi paikka ihmisten uimiseen. Nykyinen Hiedan ui­ma­ran­ta sopisi tällöin koirien uimiseen. Hiedassa on olemassa autojen py­­köin­tiin soveltuva alue.

 

 Mikäli koirien uimapaikkaa ei tarvitse aidata, muodostuisi pe­rus­ta­mis­kus­tan­nuk­sik­si alustavasti arvioiden 2000 euroa, sisältäen tarvittavat opasteet ja roska-astiat. Vuosittainen alueen ylläpitokustannus olisi arvion mukaan sa­man­suu­rui­nen.

 

 Koirien uimapaikkojen hoitovastuun voisi ottaa liikuntapalvelut, koska he yl­­pi­­vät muitakin uimapaikkoja.

 

 Koirapuistoaloitetta on tekninen lautakunta käsitellyt kokouksessaan 12.12.2019.

 

 Jotta koirapuisto ei aiheuttaisi häiriötä lähialueen asukkaille, tulisi koi­ra­puis­ton etäisyyden olla noin 100 metriä lähimmästä asutuksesta. Koirien hau­kun­ta ja ajoneuvoliikenne koirapuistoon saattaa häiritä lähellä asuvia hen­ki­löi­tä.

 

 Oriveden keskustan alueella ei ole laajoja puistoalueita, joihin koirapuiston voi­si sijoittaa. Mikäli mahdollinen koirapuisto halutaan ase­ma­kaa­va-alu­eel­le, tulee sen sijainti ratkaista asemakaavoituksella.

 

 Koirapuiston rakentamiskustannukset vaihtelevat suuresti riippuen mm. koi­ra­puis­ton koosta, pysäköintialueen tarpeesta, mahdollisesta alueen sa­la­oji­tus­tar­pees­ta, alueen kaivu- ja täyttötöistä sekä alueen valaistuksen ja va­rus­tei­den rakentamistarpeista. Koirapuiston rakentamiskustannukset ovat vaihdelleet 40 000 - 150 000 euroa. Koirapuiston ylläpitokustannukset ovat noin 2 500 - 6 000 euroa vuodessa.

 

 Koirapuiston rakentamisesta pitäisi kaupunginvaltuuston tehdä ensin pe­ri­aa­te­pää­tös ja tämän jälkeen käynnistää tarvittavat suunnitelmien laa­ti­mi­set.

 

 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää val­tuus­to­aloit­teen johdosta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että koirapuiston ja koirien uimapaikan toteuttamisesta tulee tehdä periaatepäätös ja tämän jäl­keen käynnistää tarkempi suunnittelu/asemakaavoitus koi­ra­puis­ton/koi­ri­en uimapaikan toteuttamiseksi.

 

 Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 99 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus ovat selvitelleet yhdessä kaavoituspäällikön kanssa mahdollisia paikkoja, johon koirapuisto voitaisiin rakentaa ja mitään erityisen hyvää paikkaa ei ole löytynyt. Niin kuin jo aiemmin asiaa käsiteltäessä on selvinnyt, koirapuiston rakentaminen vaatii monen asian tutkimista ja erityisesti koirapuiston ja uintipaikan yhdistäminen samalle alueelle on varsin hankalaa.

 

Eräs varteenotettava paikka voisi olla VT 9:n pohjoispuolella, kaupungin omistamalla viheralueella, jonka sijainnista oleva kartta on tämän pykälän liitteenä. Alue on jo nyt kunnan puistopuolen hoitama alue ja tästä kohteesta on keskusteltu maanrakennuspuolen ja puistopuolen kanssa.

 

Mihin tahansa koirapuisto mahdollisesti rakennetaan, se vaatii määrärahoja ja aiemmin on arvioitu, että rakentaminen maksaisi 40.000- 150.000 € + vuotuiset ylläpitokulut.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että jos koirapuisto halutaan rakentaa Oriveden kaupungin maille, paikaksi tulisi karttaliitteessä oleva kaupungin omistama puistoalue ja että rakentamista varten varataan määräraha, jonka suuruus tarkentuu vuoden 2022 aikana ja se varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun, sillä esitetty kaupungin puistoalue ei ole kaavoituksellisesti sopiva koirapuistoa varten.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 24.03.2022 § 21 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on jatkanut selvittelyä koirapuistohankkeen rakentamisesta Oriveden kaupungin omistamalle maa-alueelle. Yksi varteenotettava paikka on tullut näissä selvittelyissä esille ja se on Lehtimäen alueella sijaitseva Oriveden kaupungin omistama alue, jossa on sekä tasaista viheraluetta että varsin isohkoa puustoa. Koirapuistoalue on merkitty karttaliitteeseen, johon on merkitty itse puistoalue sekä pysäköintipaikka alueen käyttäjille.

 

Koirapuistoalueen rakentaminen vaatii ainakin alueen aitaamisen mahdollisesti kahdeksi eri osaksi, kulku- ja huoltoporttien teon, puuston osittaisen kaadon ja pysäköintialueen teon.

 

Koirien uintipaikkaa ei pystytä näillä järjestelyillä toteuttamaan.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että jos koirapuisto halutaan rakentaa Oriveden kaupungin maille, paikaksi tulisi karttaliitteessä oleva Oriveden kaupungin omistama puistoalue ja että rakentamista varten varataan määräraha vuodelle 2023, jonka suuruus tarkentuu vuoden 2022 aikana ja tämä määräraha varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus:
1. Asia palautetaan valmisteluun, sillä esitetty puistoalue ei ole paras mahdollinen ja hanketta edesauttava koirapuistoalueeksi.
2. Tekninen lautakunta päättää, että tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus järjestää koirapuiston sijainnista kyselyn kuntalaisille yhdessä tiedottajan kanssa.
3. Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginpuutarhurille tehtäväksi kyselyyn perustuen miettiä paikkaa koirapuistolle.
4. Asia tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn lisävalmistelujen jälkeen.
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 22.06.2022 § 48 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on tehnyt yhdessä kaupungin tiedottajan kanssa kyselyn koirapuiston paikasta ja toteuttamisesta. Kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 41 kpl vastausta ja yhteenveto vastauksista liitteenä.

 

Kyselyssä sai ottaa kantaa siihen, tulisiko koirapuistopaikka olla keskustan alueella vaiko keskustan ulkopuolella ja koirapuistoa varten tarvittava pysäköintialue lähellä koirapuistoa vaiko kauempana siitä. Vain yhdellä kyselyyn vastanneella oli mahdollisesti sellainen paikka, johon koirapuisto voisi soveltua, mutta muut vastaajat totesivat, ettei paikkaa heiltä löydy.

 

Koirapuiston paikalle esitetyistä joistain kohteista on kartta mukana yhteenvetoliitteessä. Jotkut esitetyistä kohteista olivat myös sellaisia, että niitä oli jo aiemmin esitetty koirapuistopaikaksi, mutta varsinaista koirapuistopaikkaa ei näistä oltu löydetty.

 

Esitetyistä koirapuistopaikoista parhaiten soveltuvia käyttöön ovat nro 7 ja nro 9. Kummankaan lähellä ei tosin ole eläinten uittoon tarkoitettua rantaa ja pysäköintimahdollisuudet ovat rajalliset. Kohde nro 7 sijaitsee KOY Kotikoivun omistamalla maa-alueella ja kohteen nro 9 pohja on varsin haasteellinen eikä alueella ole paljon puustoa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:
1) pyytää KOY Kotikoivulta kirjallista lausuntoa / lupaa rakentaa koirapuisto heidän omistamalleen tontille ( karttaliite nro 7 )
2) että jos KOY Kotikoivun lausunto / lupa on myönteinen esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että koirapuiston paikaksi valitaan liitteen nro 7 mukainen KOY Kotikoivun omistama tontti
3) että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan varataan koirapuiston rakentamista varten määräraha, joka tarkentuu vuoden 2023 talousarviota laadittaessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen:
Tekninen lautakunta päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle:
1) että koirapuiston paikaksi valitaan kaupungin omistama puistoalue Laitamon alueella (karttaliite nro 11)
2) että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan varataan koirapuiston rakentamista varten määräraha, joka tarkentuu vuoden 2023 talousarviota laadittaessa.
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 23 

 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Teknisen lautakunnan aloitteen käsittelyä koskevan päätöksen uutisoinnin jälkeen muutama kuntalainen aseman seudulta on ollut yhteydessä koirapuiston rakentamisesta ja keskusteluissa ovat vastustaneet esitettyä paikkaa.

 

Kaupungille on tullut myös kaksi kirjallista kannanottoa koirapuiston paikasta. Kirjelmissä vastustetaan teknisen lautakunnan ehdottamaa paikka, joka on asutuksen keskellä ja saattaisi näin aiheuttaa häiriöitä mm. koirien haukkumisen ja liikenteen lisääntymisen myötä. Kirjelmässä esitetään myös parempana paikkana harkittavaksi Taiston talon ja matonpesupaikan välistä aluetta. Toisessa kannanotossa korostetaan, että esitetyn koirapuiston läheisyydessä ei ole pysäköintipaikkaa.

 

Todetaan, että Oriveden kaupungin alueella Hirsilässä on Oriveden Seudun Koirakerho ry:n hallinnoima alue vastaavaa toimintaa varten, joten kaupungin alueelle perustettavasta uudesta koirapuistosta ei saada merkittävää lisähyötyä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää:

1. Oriveden kaupungilla ei ole osoittaa paikkaa valtuustoaloitteen mukaista koirapuistoa varten.

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:

 

  1. Kaupunginhallitus toteaa teknisten ja ympäristöpalvelujen valmistelleen asiaa monipuolisesti,
     
  2. esittää valtuustolle, että se toteaa, ettei koirapuiston ja koirien uintipaikan järjestämiseen kaikkien osapuolten hyväksymää soveltuvaa paikkaa ole löydetty, ja
     
  3. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023 § 8  

480/00.01.03.00/2021  

  

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää:

1. todeta teknisten ja ympäristöpalvelujen valmistelleen asiaa monipuolisesti,

2. todeta, ettei koirapuiston ja koirien uintipaikan järjestämiseen kaikkien osapuolten hyväksymää soveltuvaa paikkaa ole löydetty.

3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Kaupunginvaltuusto kävi asiasta laajanen yleiskeskustelun.

 

Keskustelun aikana valtuutettu Markku Kallio teki seuraavan muutosesityksen lisättäväksi kaupunginhallituksen päätösehdotukseen:

 

  1. Kaupunginvaltuusto päättää, että valmisteilla olevaan Oripohjan alueen asemakaavaan varataan koirapuistoa varten riittävän suuruinen maa-alue.

 

Valtuutettu Markku Kallion tekemää esitystä kannattivat useat valtuutetut mm. Mari Lind, Marjo Mäkinen-Aakula, Miia Saarinen, Kirsi Mäkinen, Minna Juuti, Eliisa Suhonen, Pekka Tuhkanen, Aino Mäkelä sekä Reijo Kahelin osittain.

 

Valtuutettu Reijo Kahelin teki seuraavan muutosesityksen Markku Kallion tekemään muutosesitykseen:

 

  1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Oripohjan alueen asemakaavan valmistelun yhteydessä pyritään varautumaan riittävän suureen koirapuistoalueeseen.

 

Valtuutettu Markku Kallio kannatti Reijo Kahelinin tekemää muutosesitystä ja perui oman muutosesityksensä, joten se raukesi.

 

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja tiedusteli valtuustolta, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti valtuutettu Reijo Kahelinin tekemän muutosesi-tyksen.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotukseen lisättäväksi kohdan 4 Reijo Kahelinin tekemän muutosesityksen mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti:

1. todeta teknisten ja ympäristöpalvelujen valmistelleen asiaa monipuolisesti,

2. todeta, ettei koirapuiston ja koirien uintipaikan järjestämiseen kaikkien osapuolten hyväksymää soveltuvaa paikkaa ole löydetty.

3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

4. että Oripohjan alueen asemakaavan valmistelun yhteydessä pyritään varautumaan riittävän suureen koirapuistoalueeseen.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -