Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 30


Sijaintikartta
Asemapiirros
Ote rantaosayleiskaavasta

 

Poikkeamispäätös tilalle 562-447-1-59

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 30  

136/10.03.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Tea Jylhä

 

Poikkeamishakemus

 

Rakennuspaikka: Kaislaranta 562-447-1-59, pinta-ala 2953 m²

 

Rakennushanke:

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi.

 

Hakijan ilmoittamat lisätiedot:

"Nykyisellä omistamallani tilalla on suunnitteilla sukupolven vaihdos ja sen jälkeen olisi tarkoitus muuttaa tänne vakituisesti asumaan. Rakennusta on jo remontoitu runsaasti, että nykyiset asuinrakennuksen vaatimukset täytyisi."

 

Naapurien kuuleminen:

Hakija on kuullut naapurimaanomistajia eikä heillä ole hankkeesta huomautettavaa.

 

Rakentamisrajoitus/selostus poikkeuksista:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §: Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

 

Hankkeessa poiketaan rantaosayleiskaavan käyttötarkoituksesta.

 

Lähtökohdat:

Poikkeamista haetaan loma-asunnon (123 k-m²) muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. Rakennus on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuspaikka sijaitsee Längelmäveden rannalla ja sinne on tieyhteys Eräpyhäntieltä Ryyttä-nimisen tien kautta.

 

Oriveden rantaosayleiskaavassa (tullut voimaan 16.2.2022) rakennuspaikka on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikaksi RA. Kiinteistöllä olevan kaavan mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on noin 2500 m² ja sillä on rakennusoikeutta noin 175 m².

 

Oriveden rantaosayleiskaavan laadinnan yhteydessä on tehty vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelu ja sen mukaan rakennuspaikka sijaitsee vakituisen asumisen edullisuusvyöhykkeellä. Edullisuusvyöhyketarkastelu perustuu koulujen ja kauppojen sijaintiin, liikenneyhteyksiin (yleiset tiet, julkinen liikenne, koulukyydit), vakituisesti asuttujen rakennuspaikkojen sijaintiin sekä vesihuollon toiminta-alueisiin.

 

Rakennusjärjestyksen mukaan tietyillä kaavoittamattomilla alueilla (perustuu rantaosayleiskaavan edullisuusvyöhyketarkasteluun) voi vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaa vakituiseksi asuinrakennukseksi suoraan rakennusluvalla, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 2000 m²

- rakennuspaikka liitetään keskitettyyn jätevesiverkostoon tai jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot

- rakennuspaikalle on olemassa pelastusajoneuvoille soveltuva tieyhteys

- asunto on rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen ennen käyttötarkoituksen muutosta.

Kaavoittamattomille alueille laadittujen ehtojen täyttymistä voidaan tarkastella myös, kun harkitaan käyttötarkoituksen muutoksia kaavoitetuilla alueilla. Poikkeamishakemuksen käsittelyssä huomioidaan rakennuspaikan soveltuvuus vakituiseen asumiseen.

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa rakennuspaikan läheisyydessä on maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema: Vetterkullan kartano ja kulttuurimaisema. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Liitteinä ovat sijaintikartta, asemapiirros ja ote rantaosayleiskaavasta.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisen loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

Perustelut

Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, joka soveltuu vakituiseen asumiseen ja joka sijaitsee rantaosayleiskaavan mukaisella vakituisen asumisen edullisuusvyöhykkeellä. Poikkeaminen ei siis aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön tai rakennettuun ympäristöön eikä se johda merkittävään rakentamiseen. Poikkeamisella ei ole vaikutusta läheiseen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta, jona aikana on haettava rakennuslupaa.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös lähetetään tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla valitusosoituksen mukaisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Tea Jylhä oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -