Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 22 

Maa-aines- ja ympäristölupa: Kurun Kivi Oy

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 22  

50/11.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen

 

Kurun Kivi Oy on hakenut 19.3.2021 saapuneella hakemuksella maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaamolle tiloille Yläharjula (562-447-1-126), Kurkivuori (562-447-1-6), Ala-Kuivanen I (562-447-1-125) ja Paapanpalsta (562-447-1-147). Alue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Oriveden keskustasta osoitteessa Louhostie, 35220 Eräjärvi. Karttaote alueesta on liitteenä.

 

Kysymyksessä on uuden toiminnan lupakäsittely. Toiminnalla tai alueella ei ole aikaisemmin myönnettyjä lupia tai päätöksiä. Toiminnalla tai alueella ei ole samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun vaikuttavia asioita.

 

Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin internetsivuilla 31.3.-4.6.2021 sekä Oriveden Sanomissa 31.3.2021. Hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto läheisten kiinteistöjen omistajille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Oriveden kaupungin internetsivulla.

 

Esittelijä Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta antaa Kurun Kivi Oy:lle liitteen mukaisen päätöksen.

 

Käsittely Keskustelun aikana ympäristölautakunnan jäsen Sari Simontaival teki ympäristöinsinöörin päätösehdotuksesta poikkeavan seuraavan vastaehdotuksen:

 

 Vastaehdotus:

 

 Ympäristölautakunta päättää myöntää Kurun Kivi Oy:lle maa-aines- ja ympärisluvan kymmeneksi vuodeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

 

 Samalla jälkihoidon ja luvan velvoitteiden vakuudeksi luvan saajan on annettava Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle viranomaismääräysten mukainen ja suuruinen vakuus 90 000 €. Toiminnan harjoittajan tulee noudattaa Suomen lakia ja viranomaismääräyksiä.

 

 Perustelut:

 

 Kaikissa selvityksissä on todettu, että toiminnasta aiheutuvaa vaikutusta ottoalueen ja sen ympäristön kasvillisuudelle, eläimistölle, asutukselle ja vesitasapainolle ei ole tai se on vähäistä. Kaikki tehdyt selvitykset puoltavat toiminnan aloittamisen mahdollistamista, eikä laillista estettä ole.

 

 Kyseinen kallioalue on tyypillinen pohjoishämäläinen kallioesiintymä, joita esimerkiksi Orivedellä on varsin paljon. Pirkanmaan Maakuntaliitto on maakuntakaava 2040 tehdessään kartoittanut valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kallioalueet. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ovat merkittynä voimassa olevassa maakuntakaavassa. Paikallisesti arvokkaita kallioalueita ei maakuntakaavaan ole merkitty, mutta maakuntaliiton tekemän maakuntakaavan liiteaineistossa ne ovat nähtävillä. Rappuvuori ei tässä aineistossa ole eli sitä ei ole luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.

 

 Voimassa olevissa maakuntakaavassa, rantaosayleiskaavassa ja strategisessa yleiskaavassa on merkittynä kaikkia valtakunnallisesti ja maakunnalliset arvokkaat maisema-alueet. Rappuvuori ei kuulu näihin merkittyihin alueisiin. Maa-aines- ja ympäristöluvan estämiselle ei ole laillisuusperustetta maisemallisten arvojen perusteella.

 

 Vastaavia kallio- ja mäntymetsäalueita on Oriveden kaupungin alueella laajalti ja lukumääräisesti hyvin paljon, joten tarkoituksenmukaisuussyistä Oriveden kaupungilla ole tarvetta erilliselle paikallisten kallioalueiden inventoinneille ja kaavoittamiselle.

 

 Kyseinen kivenottoalue on koko Oriveden metsien ja kallioiden kokonaispinta-alaan nähden hyvin pieni ja sen vaikutus maisemaa muokkaavana tekijänä varsin vähäinen suhteutettuna vastaaviin lukemattomiin Oriveden maisemassa näkyviin kallioalueisiin. Rappuvuoren kivenotolla ei ole Orivedelle luonteenomaiseen maaseutu- ja metsämaisemaan vaarantavaa vaikutusta.

 

 Nyt haettua maa-aines ja ymristöluvan mukaista toimintaa voidaan pitää normaalina ja vastuullisena elinkeinoelämän harjoittamisena rakennetussa ja rakentamattomassa ympäristössä. Sillä on suuri positiivinen vaikutus ja se toivottu toimija maaseudun elinvoiman ylläpitäjänä.

 

 Lautakunta lupaviranomaisena tuntee myös roolinsa ja vastuunsa, lainsäädännön antamissa rajoissa, elinkeinojen, kuntalaisten työnteon ja asumisen mahdollistajana.

 

 Ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Pekka Tuhkanen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Manu Salomaa kannattivat Sari Simontaipaleen tekemää vastaehdotusta.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ympäristöinsinöörin päätösehdotuksesta poikkeava vastaehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys ja äänestysjärjestyksestä seuraavaa:

 

  "Ne jäsenet, jotka ovat ympäristöinsinöörin päätösehdotuksen kannalla, äänestävät JAA ja ne jäsenet, jotka ovat Sari Simontaipaleen vastaehdotuksen kannalla, äänestävät EI."

 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Minna Knuuttila) ja 6 EI-ääntä (Minna Juuti, Valtteri Keronen, Matti Loponen, Sari Simontaival, Manu Salomaa ja Pekka Tuhkanen).

 

  Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi Sari Simontaipaleen vastaehdotuksen tulleen hyväksytyksi ympäristölautakunnan päätökseksi äänin 6-1.

 

Päätös Ympäristölautakunta päätti myöntää Kurun Kivi Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kymmeneksi vuodeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Samalla jälkihoidon ja luvan velvoitteiden vakuudeksi luvan saajan on annettava Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle viranomaismääräysten mukainen ja suuruinen vakuus 90 000 €. Toiminnan harjoittajan tulee noudattaa Suomen lakia ja viranomaismääräyksiä.

Perustelut:

Kaikissa selvityksissä on todettu, että toiminnasta aiheutuvaa vaikutusta ottoalueen ja sen ympäristön kasvillisuudelle, eläimistölle, asutukselle ja vesitasapainolle ei ole tai se on vähäistä. Kaikki tehdyt selvitykset puoltavat toiminnan aloittamisen mahdollistamista, eikä laillista estettä ole.

Kyseinen kallioalue on tyypillinen pohjoishämäläinen kallioesiintymä, joita esimerkiksi Orivedellä on varsin paljon. Pirkanmaan Maakuntaliitto on maakuntakaava 2040 tehdessään kartoittanut valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kallioalueet. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ovat merkittynä voimassa olevassa maakuntakaavassa. Paikallisesti arvokkaita kallioalueita ei maakuntakaavaan ole merkitty, mutta maakuntaliiton tekemän maakuntakaavan liiteaineistossa ne ovat nähtävillä. Rappuvuori ei tässä aineistossa ole eli sitä ei ole luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.

Voimassa olevissa maakuntakaavassa, rantaosayleiskaavassa ja strategisessa yleiskaavassa on merkittynä kaikkia valtakunnallisesti ja maakunnalliset arvokkaat maisema-alueet. Rappuvuori ei kuulu näihin merkittyihin alueisiin. Maa-aines- ja ympäristöluvan estämiselle ei ole laillisuusperustetta maisemallisten arvojen perusteella.

Vastaavia kallio- ja mäntymetsäalueita on Oriveden kaupungin alueella laajalti ja lukumääräisesti hyvin paljon, joten tarkoituksenmukaisuussyistä Oriveden kaupungilla ole tarvetta erilliselle paikallisten kallioalueiden inventoinneille ja kaavoittamiselle.

Kyseinen kivenottoalue on koko Oriveden metsien ja kallioiden kokonaispinta-alaan nähden hyvin pieni ja sen vaikutus maisemaa muokkaavana tekijänä varsin vähäinen suhteutettuna vastaaviin lukemattomiin Oriveden maisemassa näkyviin kallioalueisiin. Rappuvuoren kivenotolla ei ole Orivedelle luonteenomaiseen maaseutu- ja metsämaisemaan vaarantavaa vaikutusta.

Nyt haettua maa-aines ja ympäristöluvan mukaista toimintaa voidaan pitää normaalina ja vastuullisena elinkeinoelämän harjoittamisena rakennetussa ja rakentamattomassa ympäristössä. Sillä on suuri positiivinen vaikutus ja se toivottu toimija maaseudun elinvoiman ylläpitäjänä.

Lautakunta lupaviranomaisena tuntee myös roolinsa ja vastuunsa, lainsäädännön antamissa rajoissa, elinkeinojen, kuntalaisten työnteon ja asumisen mahdollistajana.

 

 Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -