Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 30


Raportti koirapuistokyselyn tuloksista

 

Mahdollisen koirapuiston sijaintipaikka

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta 05.06.2023 § 30  

480/00.01.03.00/2021  

 

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Antti Kivikko

 

Oriveden kaupunginvaltuusto (20.2.2023 § 8) on päättänyt, että Oripohjan alueen asemakaavan valmistelun yhteydessä pyritään varautumaan riittävän suureen koirapuistoalueeseen.

 

Ympäristölautakunta on 14.3.2023 (§ 31) kokouksessaan hyväksynyt Oripohjan yritysalueen laajennuksen asemakaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan laadinnan päätavoitteena on Oripohjan yritysalueen laajentaminen uusien yritystonttien muodossa. Oripohjan alueen kaavoituksen valmistelun yhteydessä on arvioitu, että ennen koirapuiston sijainnin osoittamista kaavassa, on tarpeen tehdä laajempaa sijaintitarkastelua, jotta koirapuistolle löydetään mahdollisimman hyvin soveltuva paikka.

 

Tehdyssä tarkastelussa tunnistettiin Oripohjan lisäksi neljä aluetta, joille koirapuiston sijoittaminen voisi alustavasti olla mahdollista. Tässä vaiheessa tarkastellaan mahdollisen koirapuiston sijaintia. Tarkempi suunnittelu ja puiston rakentaminen edellyttävät erillisiä päätöksiä. Myöhemmin ratkaistaisiin myös tarkempi sijoittuminen maastossa, laajuus (pinta-ala) ja rakenneratkaisut. Koirapuistolle pyritään löytämään 2500 – 5000 m2:n kokoisen alueen mahdollistava sijainti.

 

Asiasta kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa mahdollisen koirapuiston sijoittumiseen järjestämällä kysely. Esitetyt alueet olivat mahdollista koirapuistoa laajempia, ja tarkka sijainti selviäisi myöhemmässä suunnittelussa. Kyselyn johdannon mukaan: Vastaajien ilmaisema kannatus parhaille koirapuiston sijainneille pyritään huomioimaan koirapuiston sijainnista päätettäessä. Muita huomioitavia tekijöitä ovat mm. saavutettavuus, toteutettavuus ja arvioidut tarvittavat rakentamistoimenpiteet sekä niiden kustannukset.

 

Kysely toteutettiin internet-kyselynä, jossa vastaajan oli mahdollista valita 1-2 parasta sijaintia koirapuistolle esitetyistä vaihtoehdoista. Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista 8.-28.5.2023. Kyselystä tiedotettiin kaupungin internet-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa (mm. paikkakunnan facebook-ryhmässä). Lisäksi Oriveden Sanomat teki uutisen aiheesta.

 

Kyselyyn vastasi 239 vastaajaa. Vastaajia oli kaikista ikäryhmistä. Ikäryhmistä korostuivat ikäryhmät 30-39, 40-49 sekä 50-59 vuotta. Vastaajista 74% kertoi samassa taloudessa olevasta koirasta ja 11% vastasi koiran vierailevan taloudessa säännöllisesti.

 

Kyselyn vastaukset jakautuivat eri vaihtoehtojen kesken. Suosituin vaihtoehto oli Kirkkolahden rannan puisto, joka keräsi 116 valintaa. Vähiten suosittu alue oli Sukkavartaan tasoristeyksen läheinen pelto, joka keräsi 28 valintaa. Loput alueet (Hiihtomaan läheinen alue, Kiviniemenlammen alue, Oripohjan alue) keräsivät valintoja suunnilleen saman määrän, noin 70 kappaletta aluetta kohden.

 

Kyselyn sanallisissa vastauksissa korostui yleisesti tarve koirapuistolle ja moni vastaajista oli ilahtunut, että asiaa selvitetään. Osa vastaajista nostivat koirapuiston olevan tärkeä tekijä myös elinvoiman ja asuinpaikan valinnan kannalta. Joissakin vastauksissa nostettiin esille, että Orivedeltä käydään nykyään ulkoiluttamassa koiria jopa naapurikuntien koirapuistoissa saakka.

 

Kyselyssä eniten valintoja kerännyt Kirkkolahden rannan puisto jakoi vastaajia sanallisten vastausten perusteella, vaihtoehtoa sekä kannatettiin että vastustettiin eniten. Kirkkolahden rannan valinneet vastaajat korostivat paikan olevan hyvä koirapuistolle mm. saavutettavuuden, keskustan läheisyyden, liikenneyhteyksien sekä muutenkin jo virkistykseen käytettävän alueen monipuolisemman toiminnan kannalta. Esiin nostettiin myös, että alue olisi hyvä sijainti koirapuistolle, koska läheinen järvi mahdollistaisi myös koirien uintipaikan. Vastauksissa kerrottiin tämän myös vähentävän tarvetta uittaa koiria uimarannoilla, jonka toisaalta todettiin vastauksissakin olevan kiellettyä. Toisaalta moni vastaaja ilmaisi huolensa Kirkkolahden alueen suhteen. Vastauksissa toistuvia aiheita olivat mm. häiriöt läheiselle asutukselle ja alueen virkistyskäytölle, häiriöt alueen rauhallisuuteen, liikenne- ja pysäköintihaasteet ruuhkaisina päivinä sekä vaikutukset läheisen uimarannan toimintaan.

 

Muut aluevaihtoehdot keräsivät selvästi vähemmän myös sanallisia vastauksia. Joissakin vastauksissa kannatettiin erityisesti hiihtomaan aluetta, koska se mahdollistaisi lasten harrastusreissujen ja koirapuiston käytön yhdistämistä. Toisaalta nostettiin esiin myös Leppästentien turvallisuuden haasteet liikenteen ja kevyen liikenteen kannalta. Eräässä vastauksessa kiinnitettiin myös huomiota läheisellä Leppästenvuoren alueella runsaina esiintyviin kyykäärmeisiin, jotka saattaisivat muodostua ongelmaksi koirien turvallisuudelle myös koirapuiston alueella. Joissakin vastauksissa nostettiin esille myös yleisesti saavutettavuuden ja etäisyyden merkitys; jos kulkee hiihtomaalle autolla, niin samalla vaivalla ajaa jo hieman kauemmaksikin. Keskustan läheisen sijainnin todettiin monessa vastauksessa olevan tärkeä erityisesti heikommin liikkumaan pääsevien ryhmien kannalta. Eräässä vastauksessa nostettiin esiin myös koirapuiston vaikutusta kaupungin imagoon ja vetovoimaan, jolloin sitä ei vastaajan mielestä kannattaisi piilottaa metsään kauas taajaman alueilta.

 

Kaupungin maankäyttöpalveluiden näkemyksen mukaan saavutettavuuden näkökulmasta edullisimmat vaihtoehdot koirapuiston sijainneiksi olisivat Kirkkolahden rannan puisto, Kiviniemenlammen alue ja Sukkavartaan tasoristeyksen läheinen alue.

 

Rakennettavuuden kannalta alueista paras olisi hiihtomaan läheinen alue. Kirkkolahden rannan puiston, Kiviniemenlammen ja Sukkavartaan tasoristeyksen läheisen alueen rakennettavuudessa ei arvioida olevan suuria eroja. Oripohjan alueen kohdalla koirapuistoalueen rakennettavuutta voitaisiin arvioida vasta, kun käynnissä olevassa asemakaavahankkeessa osoitettaisiin koirapuiston sijainti.

 

Mahdollisen toteutuksen kaavallisen valmiuden ja aikataulun suhteen edullisin sijainti olisi Kirkkolahden rannan puisto. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoa (VP), joka mahdollistaisi suoraan koirapuiston suunnittelun puistosuunnitelman/yleisen alueen suunnitelman kautta. Sukkavartaan tasoristeyksen läheinen alue on asemakaavassa maatalousaluetta (MT) ja edellyttäisi joko poikkeamislupaa tai asemakaavan muutosta. Kiviniemenlammen ja hiihtomaan alueet ovat kaavoittamatonta aluetta. Koirapuiston toteuttaminen alueille olisi mahdollista ilman kaavaprosesseja, mutta suunnittelun yhteydessä tulisi selvittää alueilta esimerkiksi niiden luontoarvot ennen toimenpiteitä. Oripohjan alueella koirapuiston toteuttaminen olisi sidoksissa alueen kaavahankkeen aikatauluun.

 

Liitteenä on raportti koirapuistokyselyn tuloksista.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Maankäyttö- ja kaavatoimikunta merkitsee koirapuistokyselyn tulokset tiedoksi ja niiden sekä muiden esitettyjen seikkojen perusteella valitsee ja esittää kaupunginhallitukselle sijaintipaikan mahdolliselle koirapuistolle.

 

Päätös Maankäyttö- ja kaavatoimikunta merkitsi koirapuistokyselyn tulokset tiedoksi ja niiden sekä muiden esitettyjen seikkojen perusteella valitsi ja esittää kaupunginhallitukselle mahdolliselle koirapuistolle sijaintipaikaksi Kirkkolahden rannan puistoa.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -