Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lähetekeskustelu elinvoimaohjelman laatimisesta / Elinvoimaohjelman 2022-2025 hyväksyminen

 

Elinvoimajaosto 15.12.2021 § 20 

 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Elinvoimajohtaja esittelee elinvoimaohjelman luonnoksen, suunnitelman sidosryhmien osallistamisesta ja päätöksenteon aikataulun.

 

Käydään lähetekeskustelu jatkotoimenpiteiden ohjaamiseksi.

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Päätösehdotus Käydään lähetekeskustelu, jossa ohjeistetaan elinvoimaohjelman laadintaa.

 

Päätös Elinvoimajohtaja esitteli elinvoimaohjelman luonnoksen. Ohjelma tulee sisältämään ylätason suuntaviivat elinvoiman kehittämiseen ja varsinaiset toimenpiteet vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen tullaan sisällyttämään operatiivisen työn tukena olevaan seurantaraporttiin.

Keskustelimme ohjelman sisällön lisäksi osallistamisesta. Elinvoimajaosto kokee yrittäjät tärkeäksi sidosryhmäksi ohjelman valmisteluvaiheessa, mutta muu panostus sidosryhmä- ja osallistamistyöhön tapahtui jo strategiatyön yhteydessä ja tulee lisäksi nivoutumaan soveltuvin osin ohjelman toimeenpanovaiheeseen. Nuorisovaltuustolta pyydetään lausunto ohjelmaluonnoksesta.

Elinvoimajohtaja toimittaa jaoston jäsenille luonnoksen tutustuttavaksi. Luonnosta ja siihen muilta sidosryhmiltä ja elinvoimatiimiltä mahdollisesti tulleita muutoksia kommentoidaan seuraavan kerran 24.1.2022 klo 16 alkavassa elinvoimajaoston kokouksessa ja tarvittaessa vielä uudelleen 2.2.2022.

 

 - - - - - - - - - - - -

 

 

Elinvoimajaosto 24.01.2022 § 4 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

 Elinvoimaohjelman luonnos on toimitettu kaikille elinvoimajaoston jäsenille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi elinvoimajaoston 15.12.2021 pidetyn kokouksen jälkeen.

 

 Elinvoimaohjelma laaditaan kuluvalle valtuustokaudelle vuosille 2022-2025. Ohjelman pohjana on syksyllä 2021 päivitetty Oriveden kaupunkistrategia. Strategia sisältää yhdessä kaupunkilaisten (Oriveden tulevaisuuskysely asukkaille ja sidosryhmille 2021), päättäjien ja henkilöstön kanssa muodostetun vision eli yhteisen tulevaisuuden tahtotilan, palvelulupauksemme sekä kehittämistavoitteet vuoteen 2030 ja toteutettavat valtuustokauden kärkitoimenpiteet.

 

 Elinvoimaohjelma tarkentaa elinvoiman säilyttämisen ja kehittämisen kannalta strategiassa tärkeiksi määritellyt toimenpiteet ja asettaa toiminnan tavoitteille mittarit. Elinvoimaohjelman toteutumista tullaan seuraamaan erillisessä toimenpidetasoisessa dokumentissa.

 Elinvoimajaosto käy läpi elinvoimaohjelman luonnoksen ja siihen nuorisovaltuustolta ja viranhaltijatahoilta tulleet muutosehdotukset sekä elinvoimajaoston jäsenten kommentit.

 

 Elinvoimajaosto käy lähetekeskustelun jatkotoimenpiteiden ohjaamiseksi.

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Päätösehdotus Elinvoimajaosto käy lähetekeskustelun, jolla ohjeistaa elinvoimaohjelman viimeistelyä.

 

Päätös Elinvoimajaosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun ja ohjeisti elinvoimajohtajaa ohjelman viimeistelyssä.

Edellisen kokouksen jälkeen elinvoimajohtaja on käynyt elinvoimaohjelman läpi Oriveden Yrittäjien edustajien kanssa ja kirjannut saadun palautteen ohjelman teksteihin. Nuorisovaltuusto käsitteli elinvoimaohjelman omassa kokouksessaan ja kommentoi ohjelman olevan hyvä ja kattava. Elinvoimajohtaja on lisäksi käynyt uudelleen läpi strategiaa varten tehdyn kuntalaiskyselyn vastaukset ja todennut elinvoimaohjelman olevan linjassa esitettyjen toiveiden kanssa. Osallistamisesta ei kokouksessa esitetty lisätoiveita.

Elinvoimajaosto teki tekstiin yhdessä hyväksyttyjä muutoksia ja tarkennuksia.

- - - - - - - - - - - - -

 

 

Elinvoimajaosto 02.02.2022 § 3 

 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Elinvoimajohtaja esittelee edellisen kokouksen ohjeistuksella päivitetyn elinvoimaohjelman. Elinvoimajaosto käsittelee ohjelman ja saattaa sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Päätösehdotus Elinvoimajaosto käsittelee elinvoimaohjelman ja saattaa sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Elinvoimajaosto hyväksyi elinvoimaohjelman ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

 

 - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 30 

 

 

Elinvoimaohjelma vuosille 2022-2025 on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan elinvoimaohjelman vuosille 2022-2025

 

Päätös Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavat täydennysehdotukset Oriveden kaupungin elinvoimaohjelmaan 2022-2025:

 

 Lisäykset diaan Mukavasti mielessä:

 

  • Kerromme yritystemme menestyksestä omissa kanavissamme ja teemme yrityksiämme tunnetuksi.

Lisätään jatkoksi lause: Teemme laaja-alaista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

 

  • Tuomme esille ainutlaatuisia luontokohteitamme ja retkeilyreitistöämme markkinoinnissamme.

Lause muutetaan:

Tuomme markkinoinnissamme esille ainutlaatuisia luontokohteitamme, retkeilyreitistöämme sekä kulttuuritarjontaamme.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Oriveden kaupungin elinvoimaohjelman 2022-2025 edellä olevilla täydennyksillä ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 Merkittiin, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 Kaupunginhallitus piti kokouksessa tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.33-16.45.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 7  

604/14.00.01/2021  

  

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan elinvoimaohjelman vuosille 2022-2025.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginvaltuutettu Anne Kahelin teki elinvoimaohjelmaan 2022-2025 poikkeavan ehdotuksen kohtaan Mukavasti mielessä, tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet:

 Lisätään teksti: kuten läheisyyden ekonomian

  • Löydämme erottautumistekijämme, kuten läheisyyden ekonomian, ja käytämme niitä aktiivisesti markkinoinnissamme.

Ehdotus ei kukaan kannattanut, joten se raukesi.

 

- - - - - - - - - - - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa