Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 73


Tilinpäätös 2022_Khall27032023

 

Oriveden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 41 

 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on laadittava tili-kaudeltaan kirjanpitolain mukainen tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsitel-täväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpää-töksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupungin-hallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.

 

Tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tulee kuntalain 115 §:n mukaan esittää selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudel-listen tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toiminta-kertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kaupungin ja konser-nin talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-sestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhtey-dessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Toimintakertomuk-sessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili-kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken, mutta siitä on jo annettavissa alustavia ennakkotietoja. Tiedot voivat vielä muuttua valmis-telun edetessä, varsinkin koska tilinpäätösennusteessa on laskennallisesti jaksotetut poistot ja poistolaskenta on vuoden 2022 aikana valmistuneista investointihankkeista vielä kesken.

 

Vuoden 2022 talousarvio osoitti alijäämää noin 1,84 milj. euroa. Toiminta-vuoden aikana valtuusto myönsi toimintatuottoihin 0,04 milj. euron alitus-oikeuden sekä toimintakuluihin 1,67 milj. euron ylitysoikeudet. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä olisi noin 3,55 milj. euroa.

 

Alustavan tilinpäätösennusten mukaan vuoteen 2021 verrattuna tuloslas-kelman toimintatuotot kasvoivat 0,5 milj. eurolla, 4,1 %. Kasvua selittää vuonna 2021 koronapandemian vuoksi olleet toiminnan rajoitukset, jotka vähensivät kaupungin tuottoja. Toimintakulut lisääntyivät edellisvuodesta 2,34 milj. euroa, 3,3 % ja toimintakate kasvoi 1,88 milj. euroa, 3,2 %. Edel-lisvuoteen verrattuna merkittävimmät poikkeamat olivat aineissa ja tarvik-keissa, jotka lisääntyivät 7,2 %, 0,18 milj. euroa, edellistä vuotta merkit-tävästi suurempien aluiden kunnossapitokustannusten vuoksi.

 

Verotuloja kertyi vuonna 2022 yhteensä 38,5 milj. euroa, mikä oli 3,3 % (1,97 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Kunnan tuloverot lisääntyivät edellisvuodesta 6,0 % (1,85 milj. euroa), yhteisöverot 2,4 % (0,07 milj. euroa) ja kiinteistöverot 1,8 % (0,05 milj. euroa). Vuonna 2022 valtion-osuuksia kertyi 26,82 milj. euroa, missä oli lisäystä edellisvuoteen verrat-tuna 6,3 % (1,58 milj. euroa).

 

Elokuun 2022 ennustetta pienemmän sote-palvelujen tilauksen ylityksen (toteutunut 0,5 milj. euroa, ennuste 1,44 milj. euroa), loka-joulukuussa noin 1,0 milj. euroa ennakoitua suurempana tilitettyjen verotulojen maksatusten, henkilöstökulujen noin 0,7 milj. euron talousarvioalituksen sekä toiminta-tuottojen noin 0,5 milj. euron ylitysten ansiosta vuoden 2022 ennakoitu tilinpäätös osoittaa ylijäämää noin 1,0 milj. euroa. Tämä ennuste on noin 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

 

Vuoden 2022 alustavan tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu noin 4,0 milj. euroa ja kirjattavat poistot ja arvonalennukset ovat yhteensä noin 3,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on vajaa 1,0 milj. euroa, johon lisä-tään purettavaa poistoeroa 0,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämää muodos-tuu tällöin noin 1,0 milj. euroa. Koska lopullisen tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken, tunnuslukuja ei ole vielä laskettavissa. Mikäli vuoden 2022 tilinpäätös toteutuu edellä kuvatun mukaisesti, on kaupungin taseessa tilikausien ylijäämiä noin 6,8 milj. euroa.

 

Lautakuntien toteutumavertailut eivät vielä ole valmiina. Myös investointien toteutumisvertailu ja rahoituslaskelma ovat vielä kesken. Vuonna 2022 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 5,0 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhen-nettiin 3,6 milj. eurolla.

 

Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu ja koko kaupunkikonsernin tilinpäätös tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.3.2023 kokoukseen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selosteosan mukaisen alustavan tilinpäätösinformaation vuodelta 2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 73  

64/02.06.01.04/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Vuoden 2021 lopulliset tilinpäätöstiedot muuttuivat vielä ennakkotietoihin verrattuna.

 

Ulkoiset toimintakulut olivat 69,57 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 3,3 % (2,19 milj. euroa). Toimintakate oli 61,5 milj. euroa, kasvua edellisvuoteen 3,2 % (1,88 milj. euroa). Verotuloja kertyi 38,5 milj. euroa, valtionosuuksia 26,82 milj. euroa ja rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona 0,28 milj. euroa, jolloin vuosikatetta muodostui 4,08 milj. euroa. Vuosikate on 457 euroa/asukas. Vuonna 2021 vuosikatetta muodostui 2,37 milj. euroa ja se oli 264 euroa/asukas.

 

Tuloslaskelmaan kirjattiin poistoja ja arvonalennuksia 2,91 milj. euroa. Aiempina vuosina tehtyä poistoeroa tuloutettiin 0,1 milj. euroa. Näiden erien jälkeen vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1,27 milj. euroa.

 

Investointeja tehtiin vuonna 2022 bruttona 4,55 milj. eurolla. Suurimmat investointikohteet olivat Yhteiskoulun kosteus- ja sisäilmakorjaukset, Orivesi-Haapamäki radan vartioidun tasoristeyksen rakentaminen, Paltanmäen ylikulkukäytävän rakentaminen, aseman pysäköintialueen parantaminen MAL-hankkeena, Rovastinkankaan saattoliikennepihan ja pysäköintialueen rakentaminen sekä erilaiset kunnallistekniset ja vesihuoltolaitoksen perusparannushankkeet.

 

Vuoden 2022 aikana nostettiin 5,0 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 3,76 milj. eurolla. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin rahavarat lisääntyivät vuoden 2022 aikana lainanoton myötä 1,18 milj. eurolla.

 

Asukasluku vuoden 2022 lopussa oli 8 939 asukasta, jossa oli vähennystä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 39 henkilöä.

 

Lainakannan kasvun myötä kaupungin omavaraisuusaste laski 50,1 %:iin. Lainakanta oli vuoden 2022 lopussa 20,03 milj. euroa, joka on 2 241 euroa/asukas. Vuoden 2022 alijäämäisen ylijäämäisen (kokouksessa tehty korjaus) tilikauden tuloksen jälkeen kaupungin taseessa on ylijäämää 7,1 milj. euroa.

 

Lautakunnista elämänlaatulautakunta ja tekninen lautakunta ylittivät talousarvionsa. Valtuuston myöntämän ylitysoikeuden jälkeen elämänlaatulautakunnan talousrvion ylitys ei ole olennainen. Teknisen lautakunnan talousarvion ylitys oli 1,13 milj. euroa ja se johtui lähinnä runsaslumisen talven alueiden kunnossapitomenojen ylityksistä sekä aineiden ja tarvikkeiden sekä energian hintojen merkittävästä noususta. Ylitysten perustelut on yksilöity tulosalueiden toimintakertomuksissa. Myös verotulot ylittivät talousarvion 2,3 milj. eurolla.

 

Vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun, toimintakertomuksen sekä konsernin tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen liitetietoineen on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää valtuustolle vuoden 2022 tilikauden tuloksen, 1.171.992,18 euroa ylijäämää, käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan poistoeroa poistosuunnitelman mukaan 95.430,15 euroa ja
- ylijäämä,1.267.422,33 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

2. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi,

4. valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja

5. saattaa valtuustolle tiedoksi vuoden 2022 talousarvion käyttö- ja tuloslaskelmaosien olennaiset ylitykset selosteosan mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - -