Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 9


 

Valtuustoaloite: Suunnittelukilpailu Oriveden aseman alueen kehittämisen vauhdittamiseksi

 

Kaupunginvaltuusto 22.03.2021 § 14

 

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu­heen­joh­ta­ja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt val­tuus­to­aloit­teen:

 

 Suunnittelukilpailu Oriveden aseman alueen kehittämisen vauh­dit­ta­mi­sek­si

 

 "Asemanseutujen kehittämiseen on Suomessa viime vuosina kiinnitetty pal­jon huomiota: lähialueita ja kiinteistöjä on suunniteltu myös muuhun kuin junaliikenteen operointiin liittyviin toimintoihin. Yleisesti ottaen ase­man­seu­tu­ja halutaan kehittää joukkoliikenteeseen tukeutuvina, tiiviinä asuin- ja työpaikka-alueina. Asemanseudut ovat yhä kiinnostavampia koh­tei­ta myös asunto-ja toimitilarakentajille.

 

 Oriveden asemalla ja sen lähialueilla on näköpiirissä uutta nostetta mm. ju­na­vuo­ro­tar­jon­nan kasvun ja uuden hirsipäiväkodin myötä. Alueella olisi po­ten­ti­aa­lia kehittyä uudenlaiseksi houkuttelevaksi asuinalueeksi vain 24min pendelöintimatkan päässä Suomen vetovoimaisimmasta kau­pun­gis­ta, Tampereesta.

 

 Aseman alueella on monenlaisia toimintoja, eri kuntoisia kiinteistöjä, vaih­te­le­va maanomistuspohja sekä erilaisia kehittämisintressejä. Hou­kut­te­le­vuus ei kuitenkaan synny vanhoissa rakenteissa pysymällä tai itsestään ajan kanssa - se vaatii uusia ideoita, pitkäjänteistä suunnittelua ja us­kal­lus­ta toteuttaa.

 

 Esitämme, että aseman alueelle toteutetaan laadukas suunnittelukilpailu ke­hit­­mis­työn konkretisoimiseksi, vauhdittamiseksi ja laajemman kiin­nos­tuk­sen nostattamiseksi. Suunnittelukilpailulla (vrt. esim. Laukaa) haet­tai­siin idearikasta ja kokonaisvaltaista pitkän aikavälin suunnitelmaa aseman alu­een (tarkempi rajaus tehdään kilpailun laadinnan yhteydessä) ke­hit­­mi­sek­si sekä eri intressien yhteensovittamiseksi.

 

 Suunnittelukilpailu voidaan toteuttaa esim. kutsukilpailuna, jolloin osal­lis­tu­mis­ha­ke­muk­sis­ta asiantuntijaraati valitsee parhaat 3-5 suunnitelmaa var­si­nai­sen kilpailutyön tekemiseen. Esitämme myös, että kilpailun to­teu­tus­suun­nit­te­lu aloitetaan mahdollisimman pian ja hanke huomioidaan seu­raa­van talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

 Orivedellä 22.3.2021,

 

 Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

 Sini Kahilaniemi

 Ulla Eronen

 Jussi Viljanen

 Jussi Ketola

 Touko Sikala

 Jere Ojanen

 Kaarina Jokinen

 Kimmo Vihusaari

 Juha Haikka

 Kai Linkopuu"

 

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lä­he­te­tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 97

 

 Kaupunginhallitus on 29.3.2021 käsitellyt Oriveden asemanseudun ke­hit­­mis­työn jatkotoimenpiteitä ja hyväksynyt Ramboll Finland Oy:n tar­jouk­sen Oriveden asemanseudun ympäristön toiminnallisen ja maan­käy­töl­li­ses­tä kehittämisestä.

 

 Ramboll Finland Oy:n tarjouksen hyväksymisen yhteydessä kau­pun­gin­hal­li­tus on päättänyt, että ao. työn aikana tehdään alustava kartoitus mah­dol­li­sen suunnittelukilpailun toteuttamisesta.

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää toimittaa aloit­teen johtoryhmälle valmisteltavaksi ja pyytää aloitteen joh­dos­ta eh­do­tuk­sen 31.10.2021 mennessä.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 36 

 

 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

 Asemanseudun kehittäminen on vahvasti esillä Oriveden elinvoimaohjelmassa ja vuoden 2022 aikana on tehty seuraavia toimenpiteitä:

-          Ramboll Finland Oy:n suunnitelma Oriveden asemanseudun kehittämisestä valmistui alkuvuodesta ja esiteltiin valtuuston iltakoulussa 25.1.2022.

-          Elinvoimajaosto keskusteli kokouksessaan 20.4.2022 vaihtoehdoista asemanseudun suunnittelukilpailun toteuttamiseksi ja totesi, että suunnittelukilpailun yksityiskohtaista suunnittelua jatketaan esittelemällä ensin asukkaille Ramboll Finland Oy:n selvitys ja osallistamalla asukkaita jatkosuunnitteluun.

-          Elinvoimajohtaja ja vt. kaavoituspäällikkö järjestivät yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa asemanseudun kehittämistyöpajan, jossa alueen ja koko kaupungin asukkaille esiteltiin Rambollin suunnitelma ja kerättiin siihen kommentteja ja uusia ideoita alueen kehittämiseksi. Tilaisuuteen osallistui 85 asukasta. Ramboll Finland kokosi ideat ja kehitysehdotukset raporttiin, jota hyödynnetään jatkotoimenpiteissä.

-          Oriveden Kotikoivu Oy valitsi ensimmäisten korjauskohteidensa joukkoon Laitamontien luhtitalot. Yhtiö myös päätti myydä Laitamontien rivitalot. Mikäli ostajaa ei löydy, rivitalot tullaan purkamaan. Seuraavaksi yhtiön hallitus tarkastelee Kenkätie 2-6 perusparannuksen vaihtoehtoja. 

-          Tampereen yliopiston arkkitehtuurin osaston 4. vuosikurssin asuntosuunnittelun opiskelijat tekivät harjoitustyönään edellä mainittujen raporttien ja kohdekäyntien pohjalta Kenkätie 2-6 alueelle suunnitelmia alueen viihtyvyyden ja asuntojen asumismukavuuden parantamiseksi. Suunnitelmia esiteltiin valtuuston iltakoulussa 25.1.2022.

-          Aseman pysäköintialue kunnostettiin MAL-sopimushankkeena ja valmistui marraskuussa 2022. Alueen päällystys toteutetaan kesällä 2023.

-          Aseman makasiinin käyttöturvallisuusarviointi käynnistettiin loppuvuonna 2022 ja raportti valmistui tammikuussa 2023. Mahdollisista jatkotoimista ei toistaiseksi ole päätetty. Osa tilasta sopii sellaisenaan käyttöön.

-          Kaupunki on ostanut Asemantien varrelta entisen Kesoilin ja entisen Osuuskaupan kiinteistöt. Tiloja on tarjottu vähittäiskaupan keskusliikkeille, sillä asemalle halutaan lopetetun K-kaupan tilalle uusi elintarvikeliike. Neuvottelut ovat kesken.

-          Asemantien kevyenliikenteen väylän suunnittelu etenee ja kohde on tarkoitus toteuttaa MAL-hankkeena.

 

 Toimenpiteiden etenemistä seurataan osana elinvoimaohjelman seurantaa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää:

1. merkitsee tiedoksi elinvoimajohtajan valmistelun asiassa ja

2. toteaa aloitteen valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023 § 9  

33/10.03.01.03/2023  

  

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää:

1. merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen saadun elinvoimajohtajan valmistelun asiassa ja

2. todeta aloitteen valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -